บทที่ 5 : Pronouns (คำสรรพนาม)

คำสรรพนาม คือ คำที่ใช้แทนคำนาม แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มด้วยกัน ดังนี้

 

Personal Pronoun

 

1. Personal Pronoun (บุรุษสรรพนาม) คือ คำสรรพนามที่ใช้เป็นประธานของประโยค หรือทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยค

ประธาน กรรม ความหมาย
บุรุษที่ 1 I me ฉัน
We us เรา
บุรุษที่ 2 You you คุณ, เธอ
บุรุษที่ 3 He him เขา(ผู้ชาย)
She her เขา(ผู้หญิง)
It it มัน
They them เขาทั้งหลาย

 

 

2. Possessive Pronoun (สรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ) คือ คำที่ใช้แทนคำนามและแสดงความเป็นเจ้าของ

Possessive Adjective

Possessive Pronoun

ความหมาย

my Mine ของฉัน
your yours ของคุณ
his his ของเขา(ผู้ชาย)
her hers ของเขา(ผู้หญิง)
its its ของมัน
our ours ของเรา
their theirs ของเขาทั้งหลาย