การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

            ปัจจุบันเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร โดยการสื่อสารมีหลายช่องทางผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ เป็นต้น เราจึงควรศึกษาวิธีการใช้งานอย่างถูกต้องและเหมาะสม

  1. ปรับแสงสว่างของหน้าจอให้เหมาะสมกับดวงตา

  2. นั่งในท่าที่เหมาะสม และไม่อยู่ใกล้หน้าจอมากเกินไป

  3. พักสายตา พักอิริยาบถทุกๆ 20 นาที

  4. ใช้เก้าอี้ที่มีขนาดเหมาะสมกับแต่ละบุคคล

 

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง
มงคล ทะกอง, (2561), หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ), กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด