การทำซ้ำ

การแก้ปัญหาอาจต้องมีการทำงานลักษณะเดียวกันซ้ำหลายรอบ ในหัวข้อนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้รูปแบบการทำซ้ำในรายการและการทำซ้ำด้วยเงื่อนไข

การทำซ้ำในรายการ

การทำซ้ำในรายการจะต้องพิจารณาข้อมูลในรายการจนครบทุกตัว ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการเขียนขั้นตอนวิธีเพื่อพิจารณาข้อมูลจนครบทุกตัว

 

ตัวอย่างสถานการณ์

สถานการณ์
ถ้านักเรียนมีเงิน X บาท และมีรายการราคาสินค้า A ให้นักเรียนเขียนขั้นตอนวิธีนับจำนวนสินค้าที่มาราคาไม่เกิน X บาท

การเขียนขั้นตอนวิธี
ขั้นตอนวิธี : หาจำนวนสินค้าที่มีราคาไม่เกิน X บาท
ข้อมูลเข้า : ราคาสินค้าในรายการ A
ข้อมูลออก : จำนวนสินค้าที่มีราคาไม่เกิน X บาท

1) ให้ตัวแปร count <– 0
2) พิจารณาข้อมูลราคาสินค้าในรายการ A ทีละจำนวนจนครบ
2.1) ให้ y แทนข้อมูลราคาสินค้าที่พิจารณาอยู่
2.2) ถ้า y น้อยกว่าหรือเท่ากับ X แล้ว
ให้ count <– count+1
3) คือค่าจำนวนสินค้าเท่ากับ count

 

 

 

การทำซ้ำด้วยเงื่อนไข

การทำซ้ำด้วยเงื่อนไข เป็นการทำซ้ำในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง ตามที่มีการกำหนดไว้

 

ตัวอย่างสถานการณ์

สถานการณ์
ถ้าต้องการประมาณค่าของรากที่สองของ 10 ที่เป็นเลขทศนิยม 3 ตำแหน่ง นักเรียนจะมีการเขียนขั้นตอนวิธีอย่างไร

การเขียนขั้นตอนวิธี
ขั้นตอนวิธี : ประมาณค่าของรากที่สองของ 10 ที่เป็นเลขทศนิยม 3 ตำแหน่ง
ข้อมูลเข้า :
ข้อมูลออก : ค่าประมาณค่าของรากที่สองของ 10 ที่เป็นเลขทศนิยม 3 ตำแหน่ง

1) ให้ X <– 0
2) ให้ Y <– 0 (เก็บค่าประมาณที่ดีที่สุด)
3) ทำซ้ำเมื่อ X<= 10
3.1) ถ้า |X2 – 10| < |Y2 – 10| แล้ว Y <– X
3.2) X <– X + 0.001
4) คืนค่า Y และจบการทำงาน

 

 

 

 

 

กิจกรรม

เกมทายเลข ครูเขียนเลขที่ต้องการไว้จำนวนหนึ่ง (เลขตั้งแต่ 1 – 100) นักเรียนสุ่มทายเลขที่ครูเลือก โดยครูใบ้คำตอบว่า ค่าน้อยเกินไป หรือ ค่ามากเกินไป หรือเป็นคำตอบที่ถูกต้อง เมื่อเล่นเกมจบแล้ว ให้นักเรียนเขียนขั้นตอนวิธีในการเล่นเกมนี้

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, “เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)”, โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 หน้า 45