ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล

หน่วยที่ 1 ข้อมูล

บทที่ 1 ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล

data

 

ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล   ประกอบด้วย

 

1.  กำหนดหัวข้อที่ต้องการค้นหา

2.  เลือกแหล่งข้อมูล  

3.  เตรียมอุปกรณ์ 

4.  ค้นหา

5.  รวบรวมข้อมูล  

6.  พิจารณาข้อมูล                  

7.  สรุปผล

:: จีระพงษ์   โพพันธุ์