การค้นหาข้อมูล

การสืบค้นข้อมูล

การนำความรู้เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาเพื่อหาความรู้ ได้แก่ การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต โดยการใช้งานอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับการศึกษา สามารถแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ระดับดังนี้

  1. การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
  2. การนำข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตมาใช้งาน
  3. การสร้างแหล่งข้อมูลด้วยตนเอง

 

 

การค้นคว้าด้วยการใช้ Search Engine

การใช้งานอินเตอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูลมีความนิยมใช้กันอย่างมาก แต่การเข้าเยี่ยมชมนั้น ถ้าเรารู้ว่าเว็บไซต์เหล่านั้นมีชื่อว่าอะไร เนื้อหาเป็นแบบใด เกี่ยวกับสิ่งใด เราก็สาสามารถที่จะเข้าเยี่ยมชมได้ทันที่ แต่ในกรณีที่ไม่ทราบชื่อเว็บไซต์ที่ต้องการค้นหาข้อมูลนั้น เราสามารถที่จะเข้าสืบค้นข้อมูลได้ โดยการใช้ความสามารถของ Search Engine

Search Engine มีหน้าที่รวบรวมรายชื่อเว็บไซต์ต่างๆ เอาไว้ โดยจัดแยกเป็นหมวดหมู่ ผู้ใช้งานเพียงแต่ทราบหัวข้อที่ต้องการค้นหาแล้วป้อน “คำ” หรือ “ข้อความ” ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราต้องการค้นหาลงไปในช่องที่กำหนด คลิกปุ่มค้นหา เท่านั้น ข้อมูลที่มีอยู่ในอินเตอร์เน็ตก็จะปรากฏให้เราเข้าไปศึกษาค้นคว้าได้ทันที

 

 

ประเภทของ Search Engine

  1. Keyword Index
  2. Subject Directories
  3. Metasearch Engines

 

Keyword Index เป็นการค้นหาข้อมูล โดยการค้นจากข้อความในเว็บเพจที่ได้ผ่านการสำรวจมาแล้ว จะอ่านข้อมูล ประมาณ 200-300 ตัวอักษรแรกของเว็บเพจ วิธีการค้นหาของ Search Engine ประเภทนี้จะให้ความสำคัญกับการเรียงลำดับข้อมูลก่อนหลัง  การค้นหาข้อมูล โดยวิธีการเช่นนี้จะมีความรวดเร็วมาก แต่มีความละเอียดในการจัดแยกหมวดหมู่ของข้อมูลค่อนข้างน้อย เนื่องจากไม่ได้คำนึงถึงรายละเอียดของเนื้อหาเท่าที่ควร เว็บที่ให้บริการ Search Engine แบบ Keyword Index ได้แก่เว็บ www.google.co.th

 

Subject Directories การจำแนกหมวดหมู่ข้อมูล Search Engine ประเภทนี้ จะจัดแบ่งโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ของแต่ละเว็บเพจ ว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร โดยการจัดแบ่งแบบนี้จะใช้คนพิจารณาเว็บเพจ แต่ละเว็บ แล้วทำการจัดหมวดหมู่ ดังนั้นฐานข้อมูลของ Search Engine ประเภทนี้จะถูกจัดแบ่งตามเนื้อหาก่อน แล้วจึงนำมาเป็นฐานข้อมูลในการค้นหาต่อไป เว็บที่ให้บริการ Search Engine แบบ Subject Directories ได้แก่เว็บ www.sanook.com

 

Metasearch Engines จะเป็น Search Engine ที่ใช้ในการค้นหาเว็บ ด้วยตัวของ Search Engine แบบ Metasearch Engines เอง แต่ที่เด่นกว่านั้นคือ Search Engine แบบ Metasearch Engines จะยังสามารถเชื่อมโยงไปยัง Search Engine ประเภทอื่นๆ เพื่อเรียกดูข้อมูลที่ Search Engine อื่นๆ ค้นพบ โดยสังเกตได้จากจะมีคำว่า [Found on Google, BING] ต่อทางด้านท้าย นั้นก็หมายความว่าการค้นหาข้อความนั้นๆ มาจากการเชื่อมโยงโดยไปค้นข้อมูลจาก เว็บ Google และ BING เว็บที่ให้บริการ Search Engine แบบ Metasearch Engines ได้แก่เว็บ www.dogpile.com

 

 

การสืบค้นข้อมูล

1. เปิดเว็บเบราเซอร์ขึ้นมา(Edge, Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera)

2. พิมพ์คำค้นใส่ในช่องค้นหา (ในหมายเลข 1 ภาพด้านล่าง)
search1

3. จะได้ผลของการค้นหาข้อมูล (ในหมายเลข 2 ภาพด้านบน)

4. ถ้าต้องการค้นหารูปภาพโดยเฉพาะ สามารถกำหนดรูปแบบการค้นหาโดยคลิกที่คำว่า “ค้นรูป” การแสดงผลก็จะมีแต่รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับคำค้น
search2

 

 

 

 

อ้างอิง : นิตยา  ชูเอียด. “การสืบค้นข้อมูล”. http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/nakhonsithamrat/nittaya_c/meaow2/page04_2.htm , สืบค้นวันที่ 31 มี.ค. 59

อดิศักดิ์  คันธโรรส. “การค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต”. http://www.dekriandee.com/uncategorized/16.html , สืบค้นวันที่ 31 มี.ค. 59

 

 

ดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้