การวาดภาพ

การวาดรูปทรงสำเร็จรูปด้วย Shape Tool

Shape Toolคือกลุ่มเครื่องมือที่ใช้ในการวาดภาพที่เป็นรูปทรงพื้นฐานเลขาคณิต ได้แก่ สี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยมมุมโค้ง วงกลม วงรี รูปหลายเหลี่ยม เส้นตรง และรูปสำเร็จรูป

shape

 

Rectangle Tool ใช้สร้างสี่เหลี่ยมผืนผ้า และสี่เหลี่ยมจัตุรัส

Rectangle

 

Rounded Rectangle Toolใช้สร้างสี่เหลี่ยมผืนผ้า และสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีมุมโค้ง

Rounded

 

Ellipse Tool ใช้สร้างวงกลม และวงรี

Ellipse

 

Polygon Tool ใช้สร้างรูปหลายเหลี่ยม โดยสามารถปรับจำนวนเหลี่ยมได้ด้วย Tool Option Bar

Polygon

Polygon2

 

Line Tool ใช้สร้างเส้นตรง

line

 

Custom Shape Tool ใช้สร้างภาพตามลักษณะสำเร็จรูปโดยสามารถเข้าใช้งานโดยเลือกใช้เครื่องมือ Custom Shape Toolในแถบ Tool Option Bar เลือกใช้รูปร่างสำเร็จรูปที่ต้องการ (คลิกเลือกตรงวงกลมสีส้ม)

custom

custom2

 

 

 

การวาดภาพโดยใช้ Pen Tool

สามารถวาดได้ทั้งเส้นตรง และเส้นโค้งอย่างอิสระ โดยมีขั้นตอนการใช้งานดังนี้

          ตัวอย่างการใช้งานแบบเส้นตรงสร้างรูปสี่เหลี่ยม

pen1

ขั้นตอน 1 เริ่มแรกคลิกลงไป 1 จุดก่อน (คลิกแล้วปล่อยเมาส์)

ขั้นตอน 2 ไปคลิกอีกจุดหนึ่ง ก็จะเกิดเส้นที่เชื่อมระหว่างจุดสองจุด

ขั้นตอน 3 – 5 ทำแบบเดียวกันจนครบ เกิดเป็นเส้น path รูปสี่เหลี่ยม

ขั้นตอน 6 คลิกที่เครื่องมือเทสี มันก็จะเติมสีลงไปในช่องว่างที่เกิดจากการลากเส้น

 

          ตัวอย่างการใช้งานแบบเส้นโค้งตรงสร้างรูปครึ่งวงกลม

pen2

ขั้นตอน 1 คลิกไปก่อน 1 จุด

ขั้นตอน 2 คลิกที่แผ่นงานเพื่อเพิ่มจุดแต่ยังกดเมาส์ค้างไว้

ขั้นตอน 3 ลากเมาส์ไปด้านข้างเพื่อให้เกิดเส้นที่ใช้ดัดส่วนโค้ง แล้วปล่อยเมาส์

ขั้นตอน 4 – 5 เพิ่มจนครบตามรูปที่เราต้องการ

ขั้นตอน 6 กดเทสี ก็จะได้รูปครึ่งวงกลมขึ้นมา

 

**หรือถ้าต้องการให้เกิดเป็นเส้นประเพื่อประโยชน์ใช้สอยอื่นๆ สามารถทำได้โดย คลิกเลือกพาเล็ตPATHS(1)จากนั้นเลือก load paths as a selection(2)

path

 

 

 

 

อ้างอิงปิยะ  นาคสงค์. สร้างและตกแต่งภาพกราฟิกด้วย Photoshop CS2 ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : Success Media Co.,Ltd. 2549

 wein. “[How to] การวาดภาพโดยใช้เครื่องมือ Pen Tool” . http://wein.exteen.com/20091020/9679-how-to-pen-tool . 2009 สืบค้นวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2558