แหล่งของข้อมูล

แหล่งของข้อมูลมีด้วยกันมากมายหลายแหล่ง เช่น การสัมภาษณ์  การสอบถาม  การสำรวจสถานที่จริง สืบค้นตำรา เอกสารวิจัย  สิ่งตีพิมพ์ต่างๆ จากห้องสมุด หรืออินเทอร์เน็ต

 

1-5-1