การใช้คำสั่งควบคุมการทำงานแบบ SWITCH CASE

คำสั่ง Switch เป็นคำสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไขที่ต่างจาก if คือ ค่าที่นำมาตรวจสอบจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น คำสั่ง Switch Case จะตรวจสอบค่าตัวแปร ถ้าตรงตามเงื่อนไขก็จะกระทำตามคำสั่งนั้นๆ จนกว่าจะมีคำสั่ง break

 

 

รูปแบบของคำสั่ง switch
switch(กรณี)

{

case กรณี 1 : คำสั่ง1; break;

case กรณี 2 : คำสั่ง2; break;

case กรณี 3 : คำสั่ง3; break;

case กรณี 4 : คำสั่ง4; break;

default : คำสั่ง

}

 

ตัวอย่างการเขียนคำสั่ง SWITCH CASE

public class Animalswitch {

public Animalswitch() {

}

public static void main(String[] args) {

int x = 2;

switch(x){

case 1 :

System.out.println(“BAT”);

break;

case 2 :

System.out.println(“CAT”);

break;

case 3 :

System.out.println(“RAT”);

break;

default :

System.out.println(“i don’t know”);

break;

}

}

}

 

ผลลัพธ์ของโปรแกรม