การใส่สัญลักษณ์หัวข้อย่อยและลำดับเลข

การใส่สัญลักษณ์หัวข้อย่อยและลำดับเลข

ถ้างานเอกสารของเรา จำเป็นต้องกำหนดหัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

1. เลือกช่วงข้อมูลที่ต้องการ

2. แท็บ หน้าแรก หัวข้อ ย่อหน้า คลิกเลือกปุ่มทูลบาร์ที่จะใช้งาน
2-5-1  เพิ่มการเยื้อง: เลื่อนข้อมูลเข้าไป ทำเป็นหัวข้อย่อย

2-5-2  ลดการเยื้อง: เลื่อนข้อมูลออก ทำเป็นหัวข้อใหญ่

2-5-3  สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย: กำหนดสัญลักษณ์นำหน้าหัวข้อ

2-5-4  ลำดับเลข: กำหนดเลขลำดับนำหน้าหัวข้อ

2-5-5  รายการหลายระดับ: กำหนดสัญลักษณ์หรือเลขลำดับแบบหลายระดับ