กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

techno

 

กระบวนการเทคโนโลยี (Technological Process) คือ ขั้นตอนการแก้ปัญหาหรือตอบสนองต่อความต้องการ ซึ่งก่อให้เกิดการแปลเปลี่ยนจากทรัพยากรให้เป็นผลผลิตหรือผลลัพธ์ ระบบเทคโนโลยีประกอบด้วยกระบวนการเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอยตามที่มนุษย์ต้องการและเปลี่ยนแปลงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ และบางครั้งปัญหาอาจเกิดจากการผลิตสิ่งของต่างๆ ไม่ตรงตามความต้องการ ไม่ได้คุณภาพ จึงต้องมีการออกแบบเพื่อจะนำมาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว
ความสำคัญของกระบวนการทางเทคโนโลยี
1. เป็นพื้นฐานปัจจัยจำเป็นในการดำเนินชีวิตของมนุษย์.
2. เป็นปัจจัยหลักที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนา.
3. เป็นเรื่องราวของมนุษย์ และธรรมชาติ.

 

 

ขั้นตอนของกระบวนการเทคโนโลยี

กระบวนการเทคโนโลยี เป็นขั้นตอนการทำงานเพื่อสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการของมนุษย์ กระบวนการเทคโนโลยี ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้

 1. กำหนดปัญหาหรือความต้องการ (Identify the problem)
 2. รวบรวมข้อมูล(Information gathering)
 3. เลือกวิธีการ (Selection)
 4. ออกแบบและปฏิบัติการ (Design and making)
 5. ทดสอบ (Testing)
 6. ปรับปรุงแก้ไข (Modification and improvement)
 7. ประเมินผล (Assessment)

 

ขั้นที่ 1 กำหนดปัญหาหรือความต้องการ

การกำหนดปัญหาหรือความต้องการ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการอย่างละเอียด เพื่อกำหนดกรอบของปัญหาหรือความต้องการให้ชัดเจนมากขึ้น

 

ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูล

การรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการที่กำหนดไว้ในขั้นกำหนดปัญหาหรือความต้องการจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เช่น ศึกษาจากตำรา วารสาร บทความ สารานุกรม สืบค้นจากอินเทอร์เน็ต ระดมสมองจากสมาชิกในกลุ่ม

 

ขั้นที่ 3 เลือกวิธีการ

เป็นการพิจารณาและเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม โดยใช้กระบวนการตัดสินใจเลือกจากวิธีการที่สรุปได้ในขั้นรวบรวมข้อมูล ประเด็นที่ควรนำมาพิจารณาคือ ข้อดี ข้อเสีย ความสอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่ ความประหยัด และการนำไปใช้ได้จริงของแต่ละวิธี เช่น ทำให้ดีขึ้น สะดวกสบายหรือรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ควรพิจารณาคัดเลือกวิธีการโดยใช้กรอบของปัญหาหรือความต้องการมาเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือก

 

ขั้นที่ 4 ออกแบบและปฏิบัติการ

เป็นการถ่ายทอดความคิดให้เป็นขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา โดยใช้การร่างภาพ 2 มิติ การร่างภาพ 3 มิติ การร่างภาพฉาย แบบจำลอง หรือแบบจำลองความคิด และวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอน จากนั้นลงมือสร้างตามแนวทางที่ได้ถ่ายทอดความคิดและวางแผนการปฏิบัติงานไว้ ผลงานที่ได้อาจเป็นชิ้นงานหรือแบบจำลองวิธีการ

 

ขั้นที่ 5 ทดสอบ

การทดสอบเป็นการตรวจสอบชิ้นงานว่ามีความสอดคล้อง ตามแบบที่ได้ถ่ายทอดความคิดไว้หรือไม่ สามารถทำงานหรือใช้งานได้หรือไม่ มีข้อบกพร่องอย่างไร หากผลการทดสอบพบว่า ชิ้นงานหรือแบบจำลองวิธีการไม่สอดคล้องตามแบบที่ถ่ายทอดความคิดไว้ หรือมีข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุงแก้ไข จะต้องมีการบันทึกสิ่งต่างๆ เหล่านี้ไว้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลที่นำไปสู่การปฏิบัติงานในขั้นปรับปรุงแก้ไขต่อไป

 

ขั้นที่ 6 ปรับปรุงแก้ไข

เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากขั้นทดสอบว่าควรปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานในส่วนใด ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร แล้วจึงดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในส่วนนั้น จนกระทั่งชิ้นงานสอดคล้องตามแบบที่ถ่ายทอดความคิดไว้ ทำงานได้ ในขั้นตอนนี้อาจจำเป็นต้องกลับไปที่ขั้นตอนออกแบบและปฏิบัติการอีกครั้งเพื่อถ่ายทอดความคิดใหม่หรืออาจกลับไปขั้นตอนรวบรวมข้อมูลและเลือกวิธีการที่เหมาะสมอีกครั้งก็ได้ เพื่อให้ได้สิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการที่เหมาะสมมากขึ้น

 

ขั้นที่ 7 ประเมินผล

เป็นการนำชิ้นงานหรือวิธีการที่ได้สร้างขึ้นไปดำเนินการแก้ปัญหาที่กำหนดไว้ในขั้นกำหนดปัญหาหรือความต้องการ และประเมินผลที่เกิดขึ้นว่าชิ้นงานนั้นสามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่ หากผลการประเมินพบว่า ชิ้นงานหรือวิธีการไม่สามารถแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการได้ ควรพิจารณาว่าจำเป็นต้องแก้ไขในขั้นตอนใด เพื่อนำไปปรับปรุงตามกระบวนการเทคโนโลยีอีกครั้ง เพื่อทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

 

 

 ประโยชน์ของสารสนเทศ

 1. ใช้ในการวางแผนการบริหาร
 2. ใช้ประกอบการตัดสินใจ
 3. ใช้ในการควบคุมสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
 4. เพื่อให้การบริหารงานมีระบบ ลดความซ้ำซ้อน

 

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิงเนื้อหา 

ทรงศักดิ์    โพธิ์เอี่ยม. “กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ”. sites.google.com , สืบค้นวันที่ 31 มี.ค. 59

สสวท. “กระบวนการเทคโนโลยี (Technological Process)”. designtechnology.ipst.ac.th , สืบค้นวันที่ 31 มี.ค. 59

อ้างอิงภาพ

www.forbes.com