ข้อความและรูปร่าง

การสร้างข้อความโดยใช้กล่องข้อความ
เมื่อเราต้องการกรอบข้อความแบบปกติ ให้สร้างโดยการใช้ กล่องข้อความ มีขั้นตอนดังนี้

  1. คลิกแท็บ “แทรก” เลือกปุ่ม “กล่องข้อความ”  1-5-1-1
  2. Drag เลือกพื้นที่ที่ว่างของสไลด์
  3. พิมพ์ข้อมูล

1-5-1-2

 

 

การสร้างข้อความโดยการใช้ ข้อความศิลป์

เมื่อต้องการข้อความที่สวยงามกว่าปกติ ให้สร้างโดยการใช้ ข้อความศิลป์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. คลิกที่แท็บ “แทรก” เลือกปุ่ม “ข้อความศิลป์” 1-5-2-1

2. คลิกแบบที่ต้องการ จะแสดงกรอบดังรูป
1-5-2-2

 

3. พิมพ์ข้อความ

1-5-2-3

1-5-2-4

 

 

 

การตกแต่งข้อความใน ข้อความศิลป์

การตกแต่งข้อความใน ข้อความศิลป์ ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความใน ข้อความศิลป์ มีขั้นตอนดังนี้

1. เลือก ข้อความศิลป์ ที่จะแก้ไข

2. คลิกปุ่มเครื่องมือจากแถบ Ribbon ชื่อ รูปแบบ

1-5-3-1

3. คลิกที่ปุ่มลูกศรลง ก็จะมี ลักษณะข้อความศิลป์ ออกมาให้เราเลือกมากมาย

1-5-3-2

4. เลือกรูปแบบของ ลักษณะข้อความศิลป์ ตามความชอบ

1-5-3-3

 

 

การสร้าง รูปร่าง ถ้าต้องการวาดรูปร่าง จะมีขั้นตอนดังนี้

1. คลิกแท็บ “แทรก” เลือกคำสั่ง “รูปร่าง”  1-6-1

2. คลิกเลือกรูปที่ต้องการวาด แล้ว drag ลงบนพื้นที่ในสไลด์

1-6-2

 

3. ตัวอย่างการสร้างรูปร่าง

1-6-3

 

 

 

การเปลี่ยนสีและรูปแบบของ รูปร่าง

1. คลิกที่ รูปร่าง ที่ต้องการเปลี่ยนสีและรูปแบบ

2. คลิกที่ปุ่มลูกศรลง ก็จะมี ลักษณะของรูปร่าง ออกมาให้เราเลือกมากมาย

1-6-4

 

3. เลือกลักษณะของรูปร่างที่ต้องการ

1-6-5

 

4. ในกรณีที่ไม่พอใจ สามารถเลือกสีภายใน และภายนอกได้จากเมนูด้านข้าง (ดังภาพ)

1-6-6

 

 

 

 

ดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้