ประเภทของคอมพิวเตอร์

ลักษณะสำคัญของคอมพิเตอร์

 • มีความเร็วในการประมวลผลสูง
 • มีการทำงานที่ถูกต้องเชื่อถือได้
 • มีความถูกต้องแม่นยำ
 • จัดเก็บข้อมูลได้มาก
 • สามารถย้ายข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างรวดเร็ว

ประเภทของคอมพิวเตอร์ แบ่งตามขนาดและราคาเครื่อง

ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ (Supercomputer)

          เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง มีความสามารถในการประมวลผลสูงมาก เหมาะกับงานที่มีความซับซ้อนสูงมาก เช่น งานอุตสาหกรรมน้ำมัน การคำนวณเพื่อพยากรณ์อากาศ เป็นต้น เครื่องซุปเปอร์คอมพิวเตอร์นั้นราคาแพงมาก ต้องติดตั้งในที่ๆ มีการปรับอุณหภูมิ ปราศจากฝุ่นละอองต่างๆ ประสิทธิภาพการทำงานจะวัดเป็น กิกะฟลอป (Gigaflop) มีการคำนวณ หนึ่งพันล้านครั้งของการคำนวณตัวเลขระดับทศนิยมต่อหนึ่งวินาที

 

เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe)

เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่และประสิทธิภาพรองลงมา และเป็นที่นิยมตามองค์กรขนาดใหญ่ มีราคาแพงรองลงมา นิยมนำมาใช้ในงานที่มีการรับและแสดงผลข้อมูลจำนวนมาก เช่น ธนาคาร มหาวิทยาลัย เป็นต้น ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจะวัดเป็น เมกะฟลอป (Megaflop) หรือการคำนวณ หนึ่งล้านครั้งของการคำนวณตัวเลขระดับทศนิยมต่อหนึ่งวินาที โดยทั่วไปแล้วระบบการทำงานของเครื่องประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ย่อยๆ เพื่อช่วยในการทำงานแก่เครื่องหลักได้แก่

– เครื่องโฮสต์ (Host processor) เป็นเครื่องหลักที่มีหน้าที่ควบคุมหน่วยประมวลผล อุปกรณ์รอบข้างและการคำนวณต่างๆ

– เครื่องส่วนหน้า (Front-end processor) มีหน้าที่ควบคุมการติดต่อระหว่างหน้าจอของผู้ใช้งาน ที่เรียกว่า จอเทอร์มินัลระยะไกล (Remote terminal) กับระบบเครื่องโฮส

 

มินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputer)

เป็นเครื่องที่คล้ายกับเครื่องแบบเมนเฟรม แต่มีขนาดกลาง และราคาถูกกว่า สามารถนำมาใช้งานแบบมัลติโปรแกรมมิ่ง (รันโปรแกรมได้มากกว่าหนึ่งโปรแกรมได้ในขณะใดขณะหนึ่ง) แบบเครื่องเมนเฟรมแต่จะมีความเร็วในการทำงานช้ากว่า การควบคุมผู้ใช้ต่างๆ จะกระทำได้จำนวนน้อยกว่า สื่อที่เก็บข้อมูลต่างๆ มีความจุไม่สูงเท่าเมนเฟรมจัดเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดกลาง และส่วนมากใช้ในธุรกิจขนาดกลาง

 

เวิร์คสเตชัน (Workstation)

เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบชนิดใช้คนเดียว จะถูกควบคุมโดยผู้ใช้โดยตรง เป็นคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ส่วนมากใช้ในงานเกี่ยวกับวิศวกรรมสถาปัตยกรรม อาจมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า ซุปเปอร์ไมโคร (Supermicro)

 

ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer)

พัฒนาขึ้นในปี ค.ศ.1975 เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เหมาะสำหรับงานที่เกี่ยวกับการจัดการทั่วไป เช่น การพิมพ์ การเก็บข้อมูลขนาดเล็ก เป็นต้น ปัจจุบันมีอยู่ 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ เครื่องแบบ PC (Personal Computer) และเครื่องแอปเปิล หรือเครื่องแมคอินทอช (Apple Macintosh)

 

อุปกรณ์ผู้ช่วยชาญฉลาด (Smart Device)

เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กมาก สามารถวางอยู่บนฝ่ามือเพียงมือเดียวได้ และอาจใช้ปากกาที่เรียกว่า สไตล์ลัส (Stylus) ป้อนข้อมูลเข้าสู่เครื่อง ในปัจจุบันอุปกรณ์พวกนี้พัฒนาขึ้นมามากจนสามารถทำงานต่างๆ ได้เหมือนกับไมโครคอมพิวเตอร์

 

คอมพิวเตอร์แบบฝัง (Embedded computer)

เป็นคอมพิวเตอร์ที่ถูกฝังไว้ในอุปกรณ์ต่างๆ ทำให้มองไม่เห็นจากรูปลักษณ์ภายนอกว่าเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นิยมใช้ในการทำงานเฉพาะทาง เช่น เตาอบไมโครเวฟ นาฬิกาข้อมือ มือถือรุ่นเก่า เป็นต้น

 

 

ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System)

 • ฮาร์ดแวร์ (Hardware) คือเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นอุปกรณ์ทางกายภาพที่สามารถมองเห็นเห็นและจับต้องได้
 • ซอฟท์แวร์ (Software) คือโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำตาม
 • พีเพิลแวร์ (Peopleware) คือบุคคลประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ผู้ใช้งานโปรแกรม ผู้เขียนโปรแกรม นักออกแบบระบบ เป็นต้น
 • ข้อมูลและสารสนเทศ (Data/Information) ข้อมูล คือข้อเท็จจริงต่างๆ โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกจัดส่งให้คอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บและประมวลผลออกมาเป็น สารสนเทศ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

โครงสร้างหลักของเครื่องคอมพิวเตอร์

ส่วนนำเข้าข้อมูล(Input) à ประมวลผล(Processor) à ส่วนแสดงผลข้อมูล(Output)

 

 

 

 

อ้างอิงแหล่งที่มาของภาพ

 1. https://th.wikipedia.org/
 2. http://cdnbigcommerce.com/
 3. https://upload.wikimedia.org/
 4. http://www.rantgizmo.com/
 5. http://cdnpcadvisor.co.uk/