ประเภทของระบบสารสนเทศ

 

ระบบสารสนเทศจำแนกตามลักษณะการดำเนินงาน

 1. ระบบประมวลผลข้อมูล (Data Processing Systems – DP) หรือ (Transaction Processing Systems – TPS)
 2. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems – MIS)
 3. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems – DSS)
 4. ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง (Executive Information Systems – EIS)
 5. ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence – AI) และระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Systems – ES)

 

 

ระบบสารสนเทศการประมวลผลรายการธุรกรรมข้อมูล (Transaction Processing Systems TPS)

เป็นระบบสารสนเทศประเภทแรกที่นิยมนำมาใช้อย่างแพร่หลาย เพื่อการประมวลผลที่รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย และปรับปรุงการให้บริการลูกค้า ระบบสารสนเทศแบบประมวลผลธุรกรรมทำหน้าที่รวบรวม บันทึกข้อมูลในแฟ้มข้อมูล(File)  หรือฐานข้อมูล(Database)  และประมวลผลข้อมูลที่เกิดจากการทำธุรกรรมและการปฏิบัติงานประจำ (Routine) ขององค์การเพื่อนำไปจัดทำระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้นๆ เช่น การซื้อสินค้าในร้านค้าปลีก การฝากหรือถอนเงินธนาคาร การสำรองห้องพักโรงแรม การจองตั๋วเครื่องบิน และการลงทะเบียนของนักศึกษา

 

 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems – MIS)

เป็นระบบสารสนเทศที่โดยปกติแล้วจะประมวลผลและสรุปผลจากแฟ้มข้อมูลหรือฐานข้อมูล ที่ได้จาก TPS เพื่อจัดทำสารสนเทศตามความต้องการของผู้บริหารสำหรับนำไปใช้ในการวางแผน ควบคุม  กำกับดูแล  สั่งการ  และประกอบการตัดสินใจ  โดยสามารถจำแนกได้เป็น 4 ประเภทดังนี้
1. รายงานที่จัดทำตามระยะเวลาที่กำหนด (Periodic Reports) เป็นรายงานที่จัดทำขึ้นตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งอาจเป็นรายงานที่จัดทำขึ้นทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน หรือทุกๆ ปี
2. รายงานสรุป (Summarized Reports) เป็นรายงานที่จัดทำเพื่อสรุปการดำเนินงานโดยภาพรวม โดยปกติจะแสดงผลในรูปของตารางสรุปจำนวนและกราฟเปรียบเทียบ
3. รายงานที่จัดทำตามเงื่อนไขเฉพาะ (Exception Reports) เป็น รายงานที่จัดทำตามเงื่อนไขพิเศษไม่อยู่ในเกณฑ์การจัดทำรายงานตามปกติ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารได้ใช้สารสนเทศสำหรับการตัดสินใจอย่างทันเวลา
4. รายงานที่จัดทำตามความต้องการ (Demand Reports) เป็นรายงานที่มีลักษณะตรงข้ามกับรายงานที่จัดทำตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งรายงานจะกระทำตามเวลาอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่ Demand Reports จะจัดทำเมื่อผู้บริหารมีความต้องการในรายงานนั้นๆ เท่านั้น

 

 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems: DSS)
เป็นระบบสารสนเทศที่นำข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ มาใช้ในการตัดสินใจ และจะช่วยสนับสนุนการแก้ปัญหาและตัดสินใจเฉพาะกรณีตามที่ผู้บริหารต้องการ เป็นการเน้นการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ ลักษณะ สำคัญของ DSS คือ จะต้องเป็นระบบที่ให้สารสนเทศอย่างรวดเร็วต่อการตัดสินใจ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและกำหนดกลยุทธ์ ดังนั้น DSS จึงควรออกแบบในลักษณะที่โต้ตอบกับผู้ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล ซึ่งผู้บริหารมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการกำหนดรูปแบบการพัฒนา DSS

 

 

ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง (Executive Information Systems – EIS)
เป็นระบบสารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์ปัญหา ศึกษาแนวโน้ม และการวางแผนกลยุทธ์ ผู้บริหารสามารถเข้าถึงสารสนเทศโดยกำหนดมุมมองได้ในรูปแบบต่างๆ จึงเป็นระบบที่มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง และรวดเร็วต่อความต้องการ ใช้งานได้ง่าย
EIS สามารถเข้าถึงสามาสนเทศจากฐานข้อมูลภายในและภายนอกองค์การและจะนำเสนอ สารสนเทศที่ได้จากการวิเคราะห์ในรูปของรายงาน ตาราง และกราฟ เพื่อการสรุปสารสนเทศให้ผู้บริหารได้เข้าใจง่ายและประหยัดเวลา

 

 

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence – AI) และระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Systems – ES)

ปัญญาประดิษฐ์เป็นความพยายามที่จะพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ (ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์) ให้สามารถปฏิบัติงานเหมือนกับมนุษย์หรือเลียนแบบ การทำงานของมนุษย์  AI มีหลายสาขา เช่น การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing), ศาสตร์ด้านหุ่นยนต์(Robotics), ระบบการมองเห็น (Vision Systems), ระบบการเรียนรู้(Learning Systems), เครือข่ายเส้นประสาท(Neural Networks) และระบบผู้เชี่ยวชาญ(Expert Systems)

ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Systems) หรือระบบฐานความรู้ (Knowledge-based System) เป็นระบบที่รวบรวมและจัดเก็บความรู้และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยในการหาข้อสรุปและคำแนะนำให้กับผู้ใช้

 

 

บุคลากรในระบบสารสนเทศ

 • บุคลากร MIS ที่ต้องมีการติดต่อโดยตรงกับผู้จัดการ และผู้ใช้
 • นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst : SA)
 • นักเขียนโปรแกรม (Programmers)
 • บุคลากรศูนย์ข้อมูล ข่าวสาร (Information Center Personnel)
 • บุคลากรสำนักงานอัติโนมัติ (Office Automation Center)
 • การจัดการด้านระบบสารสนเทศ (MIS Management)
 • เจ้าหน้าที่บริหารฐานข้อมูล (Database Administrators)
 • การจัดการด้านโทรคมนาคมและการจัดการด้านเครือข่าย (Telecommunication and Network Management)

 

 

อ้างอิงข้อมูล

นายพิชัย   เหลืองอรุณ . “ความหมายของระบบสารสนเทศ” . www.thaigoodview.com . 2548 ; สืบค้นเมื่อวันที่ 16 พ.ย. 58

Kitti Wancoita . “5 องค์ประกอบระบบสารสนเทศ และอีก 1” . thediarytech.blogspot.com . 2555 ; สืบค้นเมื่อวันที่ 16 พ.ย. 58

Onjira Kongchareonsawat . “ระบบสารสนเทศในองค์กร TPS ,KWS , OAS, DSS , MIS ,ESS” . noononjira.blogspot.com . 2555 ; สืบค้นเมื่อวันที่ 16 พ.ย. 58

 

รูปภาพ

http://uc.exteen.com/zigmagirl/images/pic6/dss.jpg

https://originalfirstblog.files.wordpress.com/2013/02/maen5.jpg

https://lalita0077.files.wordpress.com/2013/07/e0b8a3e0b8b9e0b89be0b8a0e0b8b2e0b89e5.png