การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

เทคโนโลยีสารสนเทศ คืออะไร 

          เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technologies: ICTs) คือ เทคโนโลยีสองด้านหลักๆ ประกอบด้วยเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมที่ผนวกเข้าด้วยกัน เพื่อใช้ในกระบวนการจัดหา จัดเก็บ สร้าง และเผยแพร่สารสนเทศในรูปต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหว ข้อความหรือตัวอักษร และตัวเลข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความถูกต้อง ความแม่นยำ และความรวดเร็วให้ทันต่อการนำไปใช้ประโยชน์

 

 

ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  • การสื่อสาร มีส่วนในการพัฒนากิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ประกอบด้วย Communications media  การสื่อสารโทรคมนาคม (Telecoms) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลักที่มากไปกว่า โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ เช่น แฟกซ์ อินเทอร์เน็ต อีเมล์ ทำให้สารสนเทศเผยแพร่หรือกระจายออกไปในที่ต่าง ๆ ได้สะดวก
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีผลให้การใช้งานด้านต่างๆ มีราคาถูกลง
  • เครือข่ายสื่อสาร (Communication networks) ได้รับประโยชน์จากเครือข่ายภายนอกเนื่องจากจำนวนการใช้เครือข่าย จำนวนผู้เชื่อมต่อ และจำนวนผู้ที่มีศักยภาพในการเข้าเชื่อมต่อกับเครือข่ายนับวันจะเพิ่มสูงขึ้น
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทำให้ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และต้นทุนการใช้ IT มีราคาถูกลงมาก

 

 

csocail

หลักการเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

การเลือกใช้เทคโนโลยีใดๆ ควรคำนึงถึงผลที่จะเกิดต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ประเทศชาติมีความเจริญมั่นคง

ดังนั้นการเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์จึงเป็นการเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมและคำนึงถึงผลต่อปัจจัยเหล่านี้และเป็นสิ่งที่ทุกคนควรให้ความตระหนักและความสำคัญ

  • การเลือกใช้เทคโนโลยีโดยคำนึงถึงชีวิตคือ การเลือกใช้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของสุขภาพร่างกายของผู้ใช้
  • การเลือกใช้เทคโนโลยีโดยคำนึงถึงสังคมคือ การเลือกใช้โดยคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสังคม เช่น เศษฐกิจ วัฒนธรรม
  • การเลือกใช้เทคโนโลยีโดยคำนึงถึงสิ่งเเวดล้อมคือ การเลือกใช้โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งเวดล้อมเเละมลภาวะต่างๆที่จะเกิดขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง

YukI IZaYa11 , “บทที่ 3 การเลือกใช่เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์” , technologycleanertechology.blogspot.com สืบค้นวันที่ 7 ต.ค. 59

วราภรณ์ ปลอดปล้อง , “หลักการเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์” , sites.google.com , 12 สืบค้นวันที่ 7 ต.ค. 59

FERNNERY , “การนำสารสนเทศมาใช้อย่างสร้างสรรค์(การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภััย)” , fernnery.wordpress.com , 12 สืบค้นวันที่ 7 ต.ค. 59