ตัวแปรอาเรย์ (ARRAY)

อาเรย์ คืออะไร

อาเรย์ (Array) คือ ประเภทของข้อมูลที่สามารถเก็บข้อมูลประเภทเดียวกันแบบเป็นลำดับได้ โดยข้อมูลนั้นจะอยู่ในตัวแปรตัวเดียวกันที่เรียกว่า ตัวแปรอาเรย์ เช่น แทนที่เราจะเขียนประกาศค่าตัวแปรชนิดเดียวกันหลายๆ ตัว เราก็มาเขียนแบบอาเรย์แทน

ประกาศตัวแปรทั่วไป ประกาศตัวแปรแบบอาร์เรย์
int n1 = 10;

int n2 = -20;

int n3 = 30;

int n4 = 40;

int n5 = 60;

int[] number = {10, -20, 30, 40, 60};

 

 

รูปแบบการประกาศค่าตัวแปรอาเรย์

ชนิดข้อมูล ชื่อตัวแปรอาเรย์[] = {ค่าตัวแปร1, ค่าตัวแปร2, ค่าตัวแปร3,…..ค่าตัวแปรn};

 

 

ตัวอย่างการประกาศค่าตัวแปรอาเรย์

Int num[] = {1,2,3,4,5};

String province = {Sukhothai, Pitsanulok, Phichit};

 

 

ตัวอย่างการใช้งาน

public class Testarrayy {

public Testarrayy() {

}

public static void main(String[] args) {

int[] anArray;

anArray = new int[5];

anArray[0] = 100;

anArray[1] = 200;

anArray[2] = 300;

anArray[3] = 400;

anArray[4] = 500;

System.out.println(“Element at index 0:”+anArray[0]);

System.out.println(“Element at index 1:”+anArray[1]);

System.out.println(“Element at index 2:”+anArray[2]);

System.out.println(“Element at index 3:”+anArray[3]);

System.out.println(“Element at index 4:”+anArray[4]);

}

}

 

 

ผลลัพธ์โปรแกรม

 

 

แบบฝึกหัด

จงเขียนโปรแกรมประกาศตัวแปรอาเรย์ 1 มิติ ชนิด string จำนวน 10 ข้อมูล