ตัวแปรและชนิดข้อมูล

การเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาของคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะภาษาใด เราจำเป็นจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบพื้นฐานนั่นคือ ตัวแปร การกำหนดค่าตัวแปร ตลอดจนเครื่องหมายดำเนินการต่างๆ การเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาของคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะภาษาใด เราจำเป็นจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบพื้นฐานนั่นคือ ตัวแปร การกำหนดค่าตัวแปร ตลอดจนเครื่องหมายดำเนินการต่างๆ

 

 

ตัวแปรในภาษาโปรแกรม 

ตัวแปรในภาษาโปรแกรม หมายถึงชื่อที่ใช้อ้างอิงถึงข้อมูลใดๆ บนหน่วยความจำ ซึ่งอาจจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ลักษณะตัวแปรในภาษาโปรแกรมนั้นขึ้นอยู่กับภาษานั้นๆ แต่ส่วนใหญ่จะมีความคล้ายคลึง โดยปกติแล้วจะต้องมีการประกาศให้ทราบก่อนว่าจะมีตัวแปรนี้เกิดขึ้น การประกาศนั้นจะมีรูปแบบคล้ายๆ กัน ดังนี้

รูปแบบการกำหนดตัวแปร ตัวอย่าง
ชนิดของตัวแปร ชื่อของตัวแปร = ค่าของตัวแปร; String color;

String color = “Blue”;

Int A;

Int A = 4;

 

 

กฏเกณฑ์ในการตั้งชื่อตัวแปร
1) ประกอบด้วยตัวเลข ตัวอักษร(letter), เครื่องหมาย _ (Underscore) หรือ เครื่องหมาย $ (Dollar sign)
2) ต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรและห้ามเว้นวรรค
3) ไม่สามารถใช้สัญลักษณ์พิเศษอื่น เช่น +, -, *, &, %, # ฯลฯ เป็นส่วนประกอบอยู่ภายในชื่อได้
4) สามารถตั้งชื่อให้มีความยาวเท่าใดก็ได้
5) ไม่สามารถใช้ คำสงวน(Reserved word)
6) ตัวอักษรตัวใหญ่และตัวเล็ก ถือว่ามีความแตกต่างกัน

 

 

คำสงวน (Reserved Words)
abstract, assert, boolean, break, byte, case, catch, char, class, const, continue, default, do, double, else, enum, extends, final, finally, float, for, goto, if, implements, import, instanceof, int, interface, long, native, new, package, private, protected, public, return, short, static, strictfp, super, switch, synchronized, this, throw, throws, transient, try, void, volatile, while

 

 

ชนิดของข้อมูล (Data Type)

ชนิดข้อมูลในภาษาจาวาแบ่งเป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ

ชนิดข้อมูลแบบพื้นฐาน (primitive data type) หมายถึงชนิดข้อมูลที่สามารถเก็บข้อมูลที่เป็นข้อมูลทั่วไปหรือข้อมูลพื้นฐาน มีทั้งหมด 8 ตัว ได้แก่ boolean, char, byte, short, int, long, float,double

ชนิดข้อมูลแบบอ้างอิง (reference data type) มีความแตกต่างกับชนิดข้อมูลพื้นฐาน ที่ว่าชนิดข้อมูลชนิดนี้อยู่ในรูปแบบหนึ่ง ซึ่งการเข้าถึง(ใช้งาน)ข้อมูลเป็นการอ้างถึง มากกว่าการเข้าถึงข้อมูลโดยตรง เก็บข้อมูลไว้ 2 ส่วน คือ
– Execution Stack เก็บค่าอ้างอิงที่ชี้ไปยัง Heap memory
– Heap Memory เก็บข้อมูลที่เรียกว่าออปเจ็ค ที่สร้างขึ้นมาจากคลาส

 

 

การเขียนคอมเมนต์ในภาษาจาวา มี 3 ประเภทคือ
1. คอมเมนต์บรรทัดเดียว โดยใช้เครื่องหมาย //
2. คอมเมนต์หลายบรรทัด เริ่มด้วย /* และจบด้วย */
3. คอมเมนต์แบบอกสารประกอบโปรแกรมเริ่มด้วย /** จบด้วย */

 

 

เครื่องหมายการคำนวณทางคณิตศาสตร์

การดำเนินการพื้นฐานที่สุดทั้งในชีวิตประจำวันและในการเขียนโปรแกรมคือ การคำนวณทางคณิตศาสตร์ โดยเครื่องหมายที่ใช้สำหรับการคำนวณทางคณิตศาสตร์ใช้ภาษา C สรุปดังนี้

plusplus2

 

 

เครื่องหมายการเปรียบเทียบเครื่องหมายการเปรียบเทียบ     

ใช้เปรียบเทียบค่า 2 ค่าเพื่อแสดงการเลือก ซึ่งโปรแกรมโดยทั่วไปใช้ในการทดสอบเงื่อนไขตามที่กำหนดการเปรียบเทียบโดยการเท่ากันของ 2 ค่าจะใช้เครื่องหมาย ==

plus3

 

 

เครื่องหมายทางตรรกศาสตร์
เครื่องหมายทางตรรกศาสตร์เป็นการหาผลลัพธ์โดยใช้หลักการทางตรรกศาสตร์ ส่วนใหญ่มักใช้ในระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า โดยเครื่องหมายทางตรรกศาสตร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาซี มีอยู่ 3 ชนิด คือ && (and), || (or) และ! (not)
ผลลัพธ์จากการดำเนินการทางตรรกศาสตร์โดยใช้เครื่องหมายทั้ง 3 ชนิด แสดงดังตารางต่อไปนี้โดยกำหนดให้ T แทนค่าที่เป็นจริง และ F แทนค่าที่เป็นเท็จ

plus4

 

 

แบบฝึกหัด
กำหนดให้ x=10 , y=5 และ z=3 จงเขียนโปรแกรมเพื่อหาค่าเฉลี่ยของ x,y,z

 

 

อ้างอิง
อรรถพร สุขใส, “3.ชนิดของข้อมูล,ตัวแปร,และค่าคงที”, sites.google.com สืบค้นวันที่ 26 ก.ย. 60
MarcusCode, “ตัวแปรและประเภทข้อมูล”, marcuscode.com สืบค้นวันที่ 26 ก.ย. 60
Varavut Lormongkol, “ตัวแปร? คืออะไร???”, 2bedev.com สืบค้นวันที่ 26 ก.ย. 60