บทที่ 8 : Verb to be (is, am, are)

verb-to-be-i

Verb to be มีหลักการใช้ดังนี้

1. ถ้าเป็นกริยาสำคัญในประโยค มีความหมายว่า เป็น อยู่ คือ

2. ใช้วางข้างหน้า กลุ่มคำ   adjective (คำคุณศัพท์)

3. ใช้เป็นกริยาช่วยในโครงสร้างของประโยค Continuous (ประโยคที่มี กริยา ing)

4. ใช้เป็นกริยาช่วยในโครงสร้างของประโยค Passive Voice (ประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ)

 

 

หลักการใช้ Verb to be กับประธานในประโยค

ถ้าประธานที่เป็นเอกพจน์บุรุษที่ 3 ซึ่งได้แก่ He She It หรือ ชื่อคนคนเดียว สัตว์ตัวเดียว และสิ่งของอันเดียวที่ถูกกล่าวถึง Verb to be ที่ใช้ คือ is   เช่น

He is a teacher.                               Poo is a singer

She is in the room.                         It is a dog

 

ถ้าประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่  1 (ผู้พูดคนเดียว) ซึ่งได้แก่ I Verb to be ที่ใช้ คือ am

am a student.                                I am under the tree.

 

ประธานเป็นพหูพจน์ทุกบุรุษ  ซึ่งได้แก่  We You They   หรือ ชื่อคนหลายคน สัตว์หลายตัว และสิ่งของหลายอันที่ถูกกล่าวถึง Verb to be ที่ใช้ คือ are เช่น

We are students.                  My teacher and I are in the room.

They are students.              Jame and her friends are under the tree.

You are very good.

 

 

Verb to be เป็นประโยคคำถาม

การเปลี่ยน Verb to be ที่เป็นประโยคบอกเล่าให้เป็นประโยคคำถาม สามารถกระทำได้โดยนำ Verb to be มาไว้หน้าประโยค เช่น

He is a teacher.                   >>           Is he a teacher?

She is in the room.           >>           Is she in the room?

 

 

Verb to be เป็นประโยคปฏิเสธ

การเปลี่ยน Verb to be ที่เป็นประโยคปฏิเสธ สามารถกระทำได้โดยนำ not มาเติมไว้หลัง Verb to be เช่น

He is a teacher.                   >>           He is not a teacher.

She is in the room.           >>           She is not in the room.

 

 

 

ที่มาของภาพ – http://kuakooonverbtobe.blogspot.com/2012/08/verb-to-be.html