บทที่ 9 : Verb to have (have, has)

verbo-to-have

 

การใช้  have, has เป็นกริยาสำคัญในประโยค แปลว่า มี หรือ กิน

 

แยกใช้กับประธานในประโยคดังต่อไปนี้

1.  ประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่ 3 ซึ่งได้แก่  He  She  It  หรือ ชื่อคนคนเดียว  สัตว์ตัวเดียว  และสิ่งของอันเดียวที่ถูกกล่าวถึงใช้  has  เช่น He  has  many  pens.

 

2.  ประธานที่ไม่ใช่เอกพจน์บุรุษที่ 3 ทั้งหมด ใช้   have เช่น

They have a big buffaloes.

I have breakfast.

We have a big farm.

 

 

 

การสร้างประโยคที่มี have , has ให้เป็นประโยคปฏิเสธ ทำได้โดยใช้  do  does    เข้ามาดังนี้

1.  ถ้าประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่  3  ซึ่งได้แก่  He  She  It   คนคนเดียว  สัตว์ตัวเดียว  และสิ่งของอันเดียวที่ถูกกล่าวถึงใช้  does  ตามด้วย   not  เช่น

He does not have brother.

She does not have money.

It does not have a tail.

Jaidee does not have any pens.

 

does not  ใช้รูปย่อเป็น  doesn’t

 

 

2.   ถ้าประธานเป็นตัวอื่นที่ไม่ใช่เอกพจน์บุรุษที่ 3 ใช้ do ตามด้วย   not เช่น

They do not have any brother.

We do not have any money.

You do not have a tail.

Somjai and Jaidee do not have any pens.

 

do  not ใช้รูปย่อเป็น don’ t

 

 

 

การทำประโยค have  has ให้เป็นประโยคคำถาม

1. นำ  do  does  เข้ามาช่วย  โดยวางไว้หน้าประโยค  และต้องอยู่หน้าประธานของประโยค

2. ผัน  do  does  …ให้สอดคล้องกับประธานของประโยค

3. ในประโยคคำถามให้ใช้  have   เพียงตัวเดียวเท่านั้น

ตัวอย่าง

We have some money                      >>          Do we have some money?

It has a tail.                                 >>           Does it have a tail?

James and Susan have pens.           >>           Do James and Susan have pens?

 

 

อ้างอิง – http://tc.mengrai.ac.th/pranom/verb_to__have1.htm