บทที่ 4 : การเทียบสระภาษาอังกฤษกับภาษาไทย

การเทียบสระในภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ สามารถกระทำได้ดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอความคิดเห็นต่อสิ่งนี้

ความคิดเห็น