บทที่ 4 : การเทียบสระภาษาอังกฤษกับภาษาไทย

การเทียบสระในภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ สามารถกระทำได้ดังนี้