การแก้ปัญหาคืออะไร

ในชีวิตประจำวันทุกคนต้องเคยพบกับปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการเรียน หรือแม้แต่การเล่นเกม เมื่อพบกับปัญหา แต่ละคนมีวิธีที่จะจัดการหรือแก้ปัญหาเหล่านั้นแตกต่างกันไป  ซึ่งแต่ละวิธีการอาจให้ผลลัพธ์ที่เหมือนหรือแตกต่างกันเล็กน้อย  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรู้  ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคคลผู้นั้น โดยปกติมนุษย์มีกระบวนการในการแก้ปัญหา  ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

  1. วิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา

  2. วางแผนการแก้ปัญหา

  3. ดำเนินการแก้ปัญหา

  4. ตรวจสอบและปรับปรุง

 

 

สถาณการณ์ เต้มาไม่ทันรถโรงเรียน ทำให้ไปโรงเรียนสาย เต้จะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร

 

 

 

 

อ้างอิง

มงคล ทะกอง, (2561), หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ), กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด

Robot, “ขั้นตอนการแก้ปัญหา”, robotm1.weebly.com, สืบค้นวันที่ 13 มิ.ย. 62