บทที่ 4 : When เมื่อไร

when

When (เมื่อใด, เมื่อไร) ใช้ถามเกี่ยวกับเวลา เช่น

 

When   แปลว่า “เมื่อไร” คำตอบของ When จะบอกเวลา เช่น วัน เดือน ปี หรือเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้

 

1.      When + verb to be + noun?         เช่น

When is your birthday?                                  ตอบ It’s on 10 November.

 

2.     When + กริยาช่วย + ประธาน + กริยาแท้ + (กรรม)?        เช่น

When do you usually have breakfast?         ตอบ I usually have breakfast at 6.30 a.m.

 

 

When (เมื่อ) ใช้เป็นคำเชื่อม

The sky is beautiful when the sun goes down.   ท้องฟ้า สวย เมื่อ พระอาทิตย์ ตก

 

 

When   (เมื่อไหร่) ใช้เป็นคำถาม

When does the school start?   โรงเรียน เปิด เมื่อไหร่

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง – Question Words. sites.google.com/site/englishlearningsujitra/mainmenu/question-words, 2556