บทที่ 6 : Who ใคร

who

Who (ใคร) ใช้เป็นคำถาม

Who is that?   นั่น คือ ใคร               ตอบ  That is Jeerphong.   นั่น คือ จีระพงษ์

 

Who   (ผู้ที่) ใช้เป็นคำเชื่อม

I know who that boy is. ผม รู้ว่า เด็กชาย คนนั้น เป็น ใคร

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง – Question Words. sites.google.com/site/englishlearningsujitra/mainmenu/question-words, 2556