การเขียนผังงาน

ผังงาน (Flowchart) คือแผนภาพที่แสดงลำดับขั้นตอนของการทำงานโดยใช้ลูกศรและสัญลักษณ์แบบต่างๆ

 

ประโยชน์ของผังงาน
1. ช่วยลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม และสามารถนำไปเขียนโปรแกรมได้โดยไม่สับสน
2. ช่วยในการตรวจสอบ และแก้ไขโปรแกรมได้ง่าย เมื่อเกิดข้อผิดพลาด
3. ช่วยให้การดัดแปลง แก้ไข ทำได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
4. การบำรุงรักษาโปรแกรม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโปรแกรม สามารถดูผังงานเพื่อแก้ไขคำสั่งใน

 

หลักเกณฑ์ในการเขียนผังงาน
1. มีทิศทางจากบนลงล่าง หรือจากซ้ายไปขวา
2. หลีกเลี่ยงจุดตัด
3. เขียนข้อความให้สั้น กะทัดรัดแต่ได้ใจความ

 

ลัญลักษณ์ที่ใช้ในผังงาน

sudo2sudo3sudo4

 

ลักษณะการเขียนผังงาน
1. ทุกผังงานต้องมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด
2. ทุกสัญลักษณ์ต้องมีลูกศรเชื่อมโยง
3. เขียนผังงานจากบนลงล่าง หรือจากซ้ายไปขวา
4. ไม่ควรมีเส้นเชื่อมโยงที่ตัดกัน หากจำเป็นต้องตัดกันควรใช้จุดเชื่อมโยง

 

ตัวอย่างผังงาน

flochart1

 

flochart2

 

flochart3

 

 

แบบฝึกหัด
1. จงเขียนลำดับการทำงานด้วยผังงานโปรแกรมให้ถูกต้อง บริษัทผลิตน้ำตาลต้องการคำนวณเงินโบนัสให้กับพนักงาน กำหนดเกณฑ์การพิจารณาคือ ถ้ายอดขายมากกว่า 5,000 บาท ให้โบนัส 30% ของยอดขาย นอกเหนือจากนั้นให้โบนัส 15% ของยอดขาย กำหนดเงื่อนไขการวนซ้ำ หากกดรหัสพนักงานเป็น 0 หมายถึงการเลิกวนซ้ำ และให้แสดงตัวเลขผลรวมจำนวนพนักงานทั้งหมดที่คำนวณในครั้งนี้

2. จงเขียนลำดับการทำงานด้วยผังงานโปรแกรมในลักษณะงาน พิมพ์เลขที่ ป้อนชื่อนักเรียน คะแนนเก็บ และคะแนนสอบ แล้วแสดงผลรวมคะแนน จำนวน n ราย หารรหัสนักเรียนเป็น 0 ให้พิมพ์คะแนนเฉลี่ยของนักเรียน