การออกแบบและเทคโนโลยี ม.1

มาตรฐานและตัวชี้วัด

สาระที่  4  เทคโนโลยี

มาตรฐาน ว4.1 ตัวชี้วัด ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5

 

 

===================== บทเรียน =====================

 

 

หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีรอบตัว
บทที่ 1 ความหมายของเทคโนโลยี
บทที่ 2 ประโยชน์ของเทคโนโลยี

 

 

 

 

หน่วยที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
บทที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

 

 

 

 

 

หน่วยที่ 3 ระบบของเทคโนโลยี
บทที่ 4 ระบบทางเทคโนโลยี

 

 

 

 

 

หน่วยที่ 4 การออกแบบเชิงวิศวกรรม
บทที่ 5 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

 

 

 

 

 

หน่วยที่ 5 กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 6 วัสดุในชีวิตประจำวัน
บทที่ 7 เครื่องมือช่างพื้นฐาน
บทที่ 8 กลไก
บทที่ 9 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์