การออกแบบและเทคโนโลยี ม.2

มาตรฐานและตัวชี้วัด

สาระที่  4  เทคโนโลยี

มาตรฐาน ว4.1 ตัวชี้วัด ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4 , ม.2/5

 

 

===================== บทเรียน =====================

 

 

หน่วยที่ 1 คาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต
บทที่ 1 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

บทที่ 2 การคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต

 

 

 

หน่วยที่ 2 การแก้ปัญหา

บทที่ 3 เทคโนโลยีในการจัดการสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
บทที่ 5 การรวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา

 

 

 

หน่วยที่ 3 การคิดเชิงออกแบบ
บทที่ 6 การคิดเชิงออกแบบ
บทที่ 7 กระบวนการของการคิดเชิงออกแบบ

 

 

 

หน่วยที่ 4 วางแผน สร้างสรรค์ และนำเสนอ
บทที่ 8 การวางแผนการแก้ปัญหา
บทที่ 9 การนำเสนอ

 

 

 

หน่วยที่ 5 วัสดุ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี
บทที่ 10 วัสดุ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี
บทที่ 11 ชิ้นงานของฉัน