ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน1

 

สารบัญบทเรียนออนไลน์ รายวิชาภาษาอังกฤษ

 

 

 

*คลิกแต่ละบทเพื่อเข้าสู่บทเรียน

 

บทที่ 1 เรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ(พิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก)

บทที่ 2 เรียนรู้การเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ (พิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก)

บทที่ 3 : การเทียบพยัญชนะภาษาอังกฤษกับภาษาไทย

บทที่ 4 : การเทียบสระภาษาอังกฤษกับภาษาไทย

บทที่ 5 : เรียนรู้การผสมคำศัพท์ง่ายๆ

บทที่ 6 : A , AN คำนำหน้านาม (Articles)

บทที่ 7 : The คำนำหน้านาม (Articles)

บทที่ 8 : A , An , The ไม่ใช้นำหน้าคำนามต่อไปนี้

บทที่ 9 : คำนาม(NOUNS): นามนับได้ (Countable Noun)

บทที่ 10 : คำนาม(NOUNS): นามนับไม่ได้ (Uncountable Noun หรือ Mass Noun)

บทที่ 11 : คำคุณศัพท์(Adjectives)

บทที่ 12 : คำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ(Possessive Adjectives)

บทที่ 13 : คำวิเศษณ์ (Adverbs)