ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน2

do-does

สารบัญบทเรียนออนไลน์ รายวิชาภาษาอังกฤษ


 

*คลิกแต่ละบทเพื่อเข้าสู่บทเรียน

 

บทที่ 1 : การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ (Comparison of adjectives)

บทที่ 2 : การเปลี่ยนคำคุณศัพท์เป็น ‘ขั้นกว่า’ และ ‘ขั้นที่สุด’

บทที่ 3 : การเปรียบเทียบคำวิเศษณ์ (Comparison of Adverbs)

บทที่ 4 : การเปลี่ยนคำวิเศษณ์เป็นขั้น ‘กว่า’ และขั้น ‘ที่สุด’

บทที่ 5 : Pronouns (คำสรรพนาม)

บทที่ 6 : Prepositions (คำบุพบท)

บทที่ 7 : There is , There are แปลว่า ‘มี’

บทที่ 8 : Verb to be (is, am, are)

บทที่ 9 : Verb to have (have, has)

บทที่ 10 : Verb to do (do, does)