ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน3

questions

สารบัญบทเรียนออนไลน์ รายวิชาภาษาอังกฤษ

 

 

*คลิกแต่ละบทเพื่อเข้าสู่บทเรียน

 

บทที่ 1 : Question Word (คำแสดงคำถาม)

 

บทที่ 2 : What อะไร

 

บทที่ 3 : Where ที่ไหน

 

บทที่ 4 : When เมื่อไร

 

บทที่ 5 : Why ทำไม

 

บทที่ 6 : Who ใคร

 

บทที่ 7 : Which อันไหน

 

บทที่ 8 : How จำนวนเท่าไร