วิธีการใช้บทเรียน

          บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม อสามง่าม จังหวัดพิจิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

          บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีทั้งหมด 11 เรื่อง

          วิธีการศึกษาบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้นักเรียนปฏิบัติ ดังนี้

          1. ศึกษาคำชี้แจงในเว็บเพจที่เมนูวิธีการใช้บทเรียน รวมทั้งคำอธิบายรายวิชา มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด ให้เข้าใจ
2. เข้าสู่เนื้อหาบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
3. นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนแบบปรนัย จำนวน 30 ข้อ
4. จากนั้นนักเรียนเริ่มศึกษาบทเรียนบทที่ 1
4.1. ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ แล้วทำแบบทดสอบก่อนเรียนในแต่ละเรื่อง จำนวน                                   10 ข้อ
4.2. ศึกษาเนื้อหาในแต่ละเรื่อง

4.3. ทำแบบฝึกหัดในแต่เรื่อง
4.4. เมื่อศึกษาครบถ้วนแล้วให้ทำแบบทดสอบหลังเรียนในแต่ละเรื่อง จำนวน 10 ข้อ
5. จากนั้นนักเรียนศึกษาบทที่ 2, บทที่ 3, บทที่ 4, บทที่ 5, บทที่ 6, บทที่ 7, บทที่ 8 , บทที่ 9, บทที่ 10, บทที่ 11 ตามลำดับ ซึ่งในแต่ละบทจะปฏิบัติเหมือนกับบทที่ 1
6. เมื่อศึกษาและทำใบงานครบแล้ว ให้ทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนจำนวน   
30 ข้อ