อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น

 

หน่วยที่ 1 เรียนรู้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเบื้อต้น

บทที่ 1 ระบบเครือข่ายที่ควรรู้
บทที่ 2 โครงสร้าง และประโยชน์ของเครือข่าย
บทที่ 3 การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

 

 

 

 

หน่วยที่ 2 เรียนรู้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน

บทที่ 4 การใช้งานสังคมเครือข่ายการเรียนรู้1
บทที่ 5 การใช้งานสังคมเครือข่ายการเรียนรู้2
บทที่ 6 การใช้งานสังคมเครือข่ายการเรียนรู้3
บทที่ 7 เรียนรู้ก่อนเริ่มต้นสร้างเว็บไซต์

 

 

 

หน่วยที่ 3 บทนำก่อนสร้างเว็บ

บทที่ 8 รู้จักภาษา HTML เบื้องต้น
บทที่ 9 การออกแบบและการวางแผน
บทที่ 9 การออกแบบและการวางแผน(2)

 

 

 

 

หน่วยที่ 4 เว็บสวยด้วยมือเรา

บทที่ 10 การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
บทที่ 11 เผยแพร่ผลงาน
บทที่ 12 ลงมือสร้างเว็บไซต์