รวมแผนการจัดการเรียนรู้

============= รายวิชาพื้นฐาน =============

 

วิทยาการคำนวณ (ว4.2) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

การออกแบบและเทคโนโลยี (ว4.1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

วิทยาการคำนวณ (ว4.2) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

เทคโนโลยี (ว4.1 / ว4.2) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

 

 

 

============= รายวิชาเพิ่มเติม =============

 

 

การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น (Adobe Dreamweaver)

 

คอมพิวเตอร์กราฟิก (Adobe Photoshop)

 

คอมพิวเตอร์สามมิติ (SketchUp)

 

การตัดต่อภาพยนต์

 

การนำเสนอข้อมูล

 

อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น

 

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C

 

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา JAVA