• Home »
  • เกร็ดความรู้ »
  • ป.1 ป.4 ม.1 และ ม.3 เตรียมตัวให้พร้อม ปีการศึกษา 2561 จะไม่ได้เรียนวิชาเทคโนฯ ในกลุ่มสาระการงานฯ แล้ว!!!

ป.1 ป.4 ม.1 และ ม.3 เตรียมตัวให้พร้อม ปีการศึกษา 2561 จะไม่ได้เรียนวิชาเทคโนฯ ในกลุ่มสาระการงานฯ แล้ว!!!

ณ ตอนนี้คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นยุคของเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรม ดังนั้นในวงการศึกษาจึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้สดใหม่ ทันยุค ทันสมัย โดยในเทอมหน้าเป็นต้นไป จะมีวิชาใหม่ “วิทยาการคำนวณ” เป็นวิชาพื้นฐานด้านเทคโนโลยี ที่จะมาแทนที่วิชาเทคโนโลยีเดิมที่อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

ปัจจุบันนี้น้องๆ นักเรียนก็ได้เรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอยู่แล้ว แต่อยู่ในส่วนของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งสอนเพียงแค่การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเท่านั้น แต่ความรู้ ความสามารถของเด็กไทย ณ ตอนนี้ ไม่ใช่แค่ใช้คอมพิวเตอร์เป็น แต่ใช้ได้เก่งและรอบด้านมากขึ้น(โรงเรียนในเมือง) ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ จึงออกวิชาบังคับวิชาใหม่ขึ้นมา เพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยมีความคิด ความสามารถ และเป็นเจ้าของเทคโนโลยีที่แท้จริง ไม่ใช่เป็นเพียง “ผู้ใช้” เหมือนที่ผ่านมา

 

คืออะไร “วิทยาการคำนวณ”
วิทยาการคำนวณ (Computing Science) คือวิชาที่จะมาแทนที่วิชาคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีที่มีสอนอยู่ในปัจจุบัน แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปในหลักสูตรนี้คือ ไม่ใช่แค่เรียนเพื่อใช้คอมพิวเตอร์เป็น แต่จะต้องมี “ระบบคิดและแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์” สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในทางที่เหมาะสม และจะต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นด้วย

ขอบเขตของ “วิทยาการคำนวณ” ประกอบไปด้วย 3 องค์ความรู้ คือ
1. การคิดเชิงคำนวณ (computational thinking) คือ เข้าใจและเรียนรู้วิธีคิดและแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์ มีลำดับวิธีคิด ซึ่งนอกจากการเรียนการเขียนโปรแกรมแล้ว หัวใจที่สำคัญกว่าคือสอนให้เราเชื่อมโยงปัญหาต่างๆ และแก้ไขปัญหาได้
2. ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม (digital technology) ทั้งเทคนิควิธีการต่างๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลในยุค 4.0 และเป็นทางเลือกในการบูรณาการเข้ากับวิชาอื่นได้ด้วย
3. รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล (media and information literacy) พูดง่ายๆ คือ แยกแยะได้ว่าข้อมูลไหนเป็นจริงหรือหลอกลวง รู้กฎหมายและลิขสิทธิ์ต่างๆ บนโลกไซเบอร์ เพื่อให้ใช้งานกันได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ใครบ้างที่จะได้เรียน “วิทยาการคำนวณ”
เปิดเทอมใหม่ ปีการศึกษา 2561 น้องๆ ป.1 ป.4 ม.1 และ ม.4 จะมีโอกาสได้เริ่มเรียนนำร่องวิชาพื้นฐานใหม่นี้ก่อนชั้นอื่นๆ โดย
– ประถมต้น เรียนการแก้ปัญหาอย่างง่าย โดยใช้สื่ออื่นๆ สอนเช่น บัตรคำสั่ง ภาพวาด หรือสัญลักษณ์
– ประถมปลาย จะเรียนการออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ เรียนการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
– มัธยมต้น จะเรียนการออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์
– มัธยมปลาย ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณ ไปใช้บูรณาการกับโครงงานวิชาอื่นๆ อย่างสร้างสรรค์

ในอนาคตจะมีผลกับการศึกษาต่อหรือไม่
เมื่อก่อนที่วิชาคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีนั้น มหาวิทยาลัยต่างๆ มักไม่ค่อยใช้ผลการเรียนของวิชานี้ แต่หลังจากที่ได้รู้ว่าวิชา “วิทยาการคำนวณ” จะย้ายไปอยู่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ก็อาจทำให้การสอบเข้ามหาวิทยาลัยหลายๆ แห่งที่ใช้ผลการเรียนกลุ่ม “วิทยาศาสตร์” และ “คณิตศาสตร์” เป็นองค์ประกอบในการสอบเข้าด้วยนั้นหันมาใช้วิชาใหม่นี้เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่ง ดังนั้นจะเป็นอีกวิชาที่น้องๆ ปล่อยปละละเลยไม่ได้ เพราะจะส่งผลต่อภาพรวมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ได้ อย่างไรก็ตามนี่เป็นแค่การคาดเดาเท่านั้น ยังไม่มีการประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด น้องๆ ควรติดตามกันอย่างใกล้ชิด

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก