ข้อสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2

รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี (ว21104) ชั้น ม.1

 

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ4 (ง22104) ชั้น ม.2

 

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ6 (ง23104) ชั้น ม.3

 

รายวิชาวิทยาการคำนวณ (ว31103) ชั้น ม.4

 

รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ (ง30248) ชั้น ม.5

 

รายวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (ง30245) ชั้น ม.6