การใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

คอมพิวเตอร์ คือ เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานตามขั้นตอนของโปรแกรม

 

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

  1. จอมอนิเตอร์ (Mornitor) คือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับนำเสนอรูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว หรือวีดีโอ ออกมาให้ผู้ใช้ได้เห็น

  2. ซีพียู (CPU) เป็นหน่วยประมวลผลกลาง ซึ่งเปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์ในการทำหน้าที่ตัดสินใจหรือคำนวณ จากคำสั่งที่ได้รับมา ถือเป็นหัวใจหลักในการประมวลผลของคอมพิวเตอร์

     

  3. แป้นพิมพ์ (Keyboard) คือ อุปกรณ์ที่ใช้นำเข้าข้อมูลประเภทตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ต่างๆ เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์

  4. เมาส์ (Mouse) คือ อุปกรณ์ที่ใช้นำเข้าข้อมูลประเภทเลือกคำสั่ง

 

 

 

การเปิดและปิดคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี

1) การเปิดคอมพิวเตอร์ มีขั้นตอนดังนี้
1. ตรวจสอบปลั๊กไฟฟ้าหรือเปิดสวิทย์สำหรับไฟฟ้าที่มีระบบป้องกันอยู่

2. เปิดเครื่องที่ปุ่ม Power ที่ตัว ซีพียู

3. กดปุ่มเปิดหน้าจอมอนิเตอร์ โดยทั่วไปมักมีสัญลักษณ์

 

 

2) การเปิดคอมพิวเตอร์

1. ออกจากโปรแกรมทุกโปรแกรมที่ใช้งานอยู่

2. คลิกเมาส์เลือกที่ปุ่ม Start

3. คลิกเมาส์เลือกที่ปุ่ม Power

4. คลิกเมาส์เลือกคำสั่ง Shut Down คอมพิวเตอร์ก็จะปิดการทำงานอย่างสมบูรณ์

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง
มงคล ทะกอง, (2561), หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ), กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด