เทคโนโลยีสารสนเทศ1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

 

วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
บทที่ 1 ประวัติคอมพิวเตอร์
บทที่ 2 วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
บทที่ 3 ความเป็นมาของคอมพิวเตอร์
บทที่ 4 ลักษณะสำคัญของคอมพิวเตอร์
บทที่ 5 ข้อจำกัดของคอมพิวเตอร์
บทที่ 6 ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

 

 

รู้จักคอมพิวเตอร์
บทที่ 7 ความหมายของคอมพิวเตอร์
บทที่ 8 ประเภทของคอมพิวเตอร์
บทที่ 9 ระบบคอมพิวเตอร์
บทที่ 10 บทบาทของคอมพิวเตอร์

 

 

 

 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
บทที่ 11 นิยามของเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทที่ 12 วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทที่ 13 ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทที่ 14 บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

ดาวน์โหลดโครงสร้างรายวิชา

 

ดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้ (หน้าเดียว)