เทคโนโลยีสารสนเทศ2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     เวลาเรียน 20 ชั่วโมง     จำนวน 0.5 หน่วยกิต     ภาคเรียนที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

 

 

ข้อมูลและสารสนเทศ

บทที่ 1 ข้อมูล

บทที่ 2 สารสนเทศ

บทที่ 3 การจัดการข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ

บทที่ 4 ระบบสารสนเทศที่ใช้ในคอมพิวเตอร์

บทที่ 5 การแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์

บทที่ 6 ระบบเลขฐาน

บทที่ 7 ประเภทของระบบสารสนเทศ

 

 

 

ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

บทที่ 8 การขยายตัวของเทคโนโลยีสารสนเทศ

บทที่ 9 ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

 

จริยธรรมและความปลอดภัย

บทที่ 10 จริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดโครงสร้างรายวิชา

 

ดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้ (หน้าเดียว)