เทคโนโลยีสารสนเทศ4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2     เวลาเรียน 20 ชั่วโมง     จำนวน 0.5 หน่วยกิต     ภาคเรียนที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

 

หน่วยที่ 1 การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

บทที่ 1 การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

 

 

 

 

หน่วยที่ 2 กระบวนการเทคโนโลยี

บทที่ 2 กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทที่ 3 การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

หน่วยที่ 3 ซอฟต์แวร์

บทที่ 4 ความรู้เบื้องต้นของซอฟต์แวร์
บทที่ 5 ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ
บทที่ 6 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
บทที่ 7 การใช้เครื่องมือของซอฟต์แวร์ระบบ
บทที่ 8 รู้จักโปรแกรมประมวลผลคำ 

 

 

 

 

หน่วยที่ 4 ไมโครซอฟต์เวิร์ด

บทที่ 9 พื้นฐานการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด
บทที่ 10 การจัดรูปแบบเอกสาร
บทที่ 11 เมนูการแทรก
บทที่ 12 ลงมือสร้างชิ้นงาน

 

 

 

 

ดาวน์โหลดโครงสร้างรายวิชา

 

ดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้ (หน้าเดียว)