เทคโนโลยีสารสนเทศ5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     เวลาเรียน 20 ชั่วโมง     จำนวน 0.5 หน่วยกิต     ภาคเรียนที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

 

หน่วยที่ 1 หลักการทำโครงงาน

process-projectบทที่ 1 ลักษณะของโครงงาน
บทที่ 2 ขั้นตอนการทำโครงงาน
บทที่ 3 ตัวอย่างโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

 

 

หน่วยที่ 2 การนำเสนองาน

presentบทที่ 4 นิยามของการนำเสนอข้อมูล
บทที่ 5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูล

 

 

 

 

 

 

หน่วยที่ 3 โปรแกรมนำเสนอ

microsoft_powerpointบทที่ 6 เริ่มต้นรู้จักโปรแกรม Microsoft PowerPoint
บทที่ 7 พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint
บทที่ 8 ข้อความและรูปร่าง
บทที่ 9 กำหนดแบบเคลื่อนไหว
บทที่ 10 การสร้างแผนภูมิ

 

 

 

 

 

หน่วยที่ 4 กระประยุกต์ใช้งาน

บทที่ 11 ลงมือสร้างงานนำเสนอ

 

 

 

ดาวน์โหลดโครงสร้างรายวิชา