เทคโนโลยีสารสนเทศ6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     เวลาเรียน 20 ชั่วโมง     จำนวน 0.5 หน่วยกิต     ภาคเรียนที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

 

หน่วยที่ 1 พื้นฐานคอมพิวเตอร์

ปฐมนิเทศ

บทที่ 1 ทบทวนความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

บทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์

บทที่ 3 คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

 

 

 

 

หน่วยที่ 2 ระบบเครือข่าย

บทที่ 4 เทคโนโลยีเครือข่าย

บทที่ 5 อินเทอร์เน็ต

 

 

 

 

หน่วยที่ 3 ฐานข้อมูล สารสนเทศ และเลขฐาน

บทที่ 6 การจัดการข้อมูล

บทที่ 7 ระบบสารสนเทศและบุคลากรในระบบสารสนเทศ

บทที่ 8 ระบบจำนวนและรหัสที่ใช้แทนข้อมูล

 

 

 

 

หน่วยที่ 4 การเขียนโปรแกรม

บทที่ 9 ภาษาคอมพิวเตอร์

บทที่ 10 การเขียนผังงาน และซูโดโค้ด

บทที่ 11 การเขียนโปรแกรมภาษาเบสิก

 

 

 

 

ดาวน์โหลดโครงสร้างรายวิชา