เทคโนโลยี ม.4

มาตรฐานและตัวชี้วัด

สาระที่  4  เทคโนโลยี

มาตรฐาน ว4.1  ตัวชี้วัด ม.4/1  , ม.4/2 , ม.4/3 , ม.4/4 , ม.4/5

มาตรฐาน ว4.2  ตัวชี้วัด ม.4/1

 

===================== บทเรียน =====================

 

หน่วยที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ
บทที่ 1 การแยกส่วนประกอบและย่อยปัญหา
บทที่ 2 การหารูปแบบ
บทที่ 3 การคิดเชิงนามธรรม

 

 

 

หน่วยที่ 2 การแก้ปัญหา
บทที่ 4 การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
บทที่ 5 การออกแบบขั้นตอนวิธี
บทที่ 6 การทำซ้ำ
บทที่ 7 การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล

 

 

 

หน่วยที่ 3 เทคโนโลยี
บทที่ 8 ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน
บทที่ 9 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
บทที่ 10 ผลกระทบของเทคโนโลยี

 

 

 

 

หน่วยที่ 4 เครื่องมือพื้นฐาน
บทที่ 11 วัสดุและเครื่องมือพื้นฐาน
บทที่ 12 กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

 

 

 

หน่วยที่ 5 การออกแบบเชิงวิศวกรรม
บทที่ 13 การออกแบบเชิงวิศวกรรม