ม.นเรศวร ชวนร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 24 “ทันโลก ทันวิทย์ จุดประกายความคิดสู่อาเซียน”

scienceweek56

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ เตรียมจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 24 “ทันโลก ทันวิทย์ จุดประกายความคิดสู่อาเซียน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนที่สนใจทั่วไปให้สามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไป ประยุกต์ใช้และแก้ปัญหาแก่สังคมส่วนรวมได้ โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

           กิจกรรมภายในงานจัดให้มีนิทรรศการและกิจกรรมทาง วิชาการต่างๆ ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รัชการที่ 4 “บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รัชการที่ 9 “บิดาแห่งนวัตกรรมไทย” กิจกรรมแสดงผลงานวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ท้องฟ้าจำลอง การประกวดแข่งขันในกิจกรรมเยาวชนทางวิทยาศาสตร์ อาทิ การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ การประกวดวาดภาพ การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ การแข่งขันแฟลตแอนิเมชั่น เป็นต้น โดยผู้ชนะจะส่งผลการแข่งขันของเยาวชนที่ชนะเลิศให้สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง ประเทศไทยฯ เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศต่อไป นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมทางวิชาการ อื่นๆ อีกมากมาย จากคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยนเรศวร และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้ประชาชน นิสิต นักศึกษา นักเรียน ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาประเทศต่อไป

 

           โอกาสนี้ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด นิสิต นักศึกษา ประชาชนผู้สนใจทั่วไป ครู อาจารย์ และข้าราชการของสถาบันต่าง ๆ ร่วมกิจกรรมตามวันเวลา สถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ 0 5596 3119 ทุกวันเวลาราชการ หรือ www.sci.nu.ac.th

 

อ้างอิง – สุธินี พูลเขตนคร. ม.นเรศวร ชวนร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 24. www.nu.ac.th , 2556

 

 

เสนอความคิดเห็นต่อสิ่งนี้

ความคิดเห็น