บทที่ 1 : การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ (Comparison of adjectives)

glass-order of comparison

1. ขั้นธรรมดา คือการเปรียบเทียบในกรณีที่เท่ากัน หรือไม่เท่ากัน

 

รูปแบบ(ในกรณีที่เท่ากัน) : as + คำคุณศัพท์ + as

ตัวอย่าง : He is as tall as his brother. (เขาตัวสูงเท่ากับพี่ชายของเขา)

 

รูปแบบ(ในกรณีที่ไม่เท่ากัน) : not so + คำคุณศัพท์ + as

ตัวอย่าง : He is not s0 tall as his brother. (เขาตัวสูงเท่ากับพี่ชายของเขา)

 

big-bigger-biggest

 

2. ขั้นกว่า คือการเปรียบเทียบในระดับที่ไม่เท่ากัน เช่น สูงกว่า อ้วนกว่า เตี้ยกว่า ดำกว่า ฯลฯ

 

รูปแบบ(ในกรณีที่กว่า) : คำคุณศัพท์ + er + than

ตัวอย่าง : This tree is taller than that tree.(ต้นไม้ต้นนี้สูงกว่าต้นนั้น)

 

รูปแบบ(ในกรณีที่มากกว่า) : more + คำคุณศัพท์ + than

ตัวอย่าง : Jeeraphong is more handsome than Jirayu.(จีระพงษ์หล่อมากกว่าจิรายุ)

 

รูปแบบ(ในกรณีที่น้อยกว่า) : less + คำคุณศัพท์ + than

ตัวอย่าง : Jirayu is less handsome than Jeeraphong.(จิรายุหล่อน้อยกว่าจีระพงษ์)

 

 

jame-ji

 

3. ขั้นที่สุด คือการเปรียบเทียบในระดับที่สุด เช่น สูงที่่สุด หล่อที่สุด ใหญ่ที่สุด เล็กที่สุด ฯลฯ

 

รูปแบบ(ในกรณีที่สุด) : the + คำคุณศัพท์ + est

ตัวอย่าง : He is the smallest boy in the school.(เขาเป็นเด็กผู้ชายที่ตัวเล็กที่สุดในโรงเรียน)

 

รูปแบบ(ในกรณีมากที่สุด) : the most + คำคุณศัพท์

ตัวอย่าง : Among the four boys. Jeeraphong is the most handsome.(ในบรรดาเด็กผู้ชาย 4 คน จีระพงษ์หล่อที่สุด)

 

รูปแบบ(ในกรณีน้อยที่สุด) : the less + คำคุณศัพท์

ตัวอย่าง : Among the four boys. Jirayu is the less handsome.(ในบรรดาเด็กผู้ชาย 4 คน จิรายุหล่อน้อยที่สุด)