การเลื่อนตำแหน่งในเอกสาร

การเลื่อนตำแหน่งในเอกสาร

Keyboard

การเลื่อน cursor ไปทำงานยังตำแหน่งต่างๆ ในเอกสาร การใช้ปุ่มบนคีย์บอร์ดสามารถทำให้เลื่อน cursor ได้อย่างรวดเร็ว ดังนี้

 

ปุ่มบนคีย์บอร์ด ผลลัพธ์
Home เป็นการเลื่อน cursor ไปตำแหน่งแรกสุดของบรรทัดนั้น
End เป็นการเลื่อน cursor ไปตำแหน่งท้ายสุดของบรรทัดนั้น
Ctrl+Home เป็นการเลื่อน cursor ไปตำแหน่งแรกสุดของเอกสาร
Ctrl+End เป็นการเลื่อน cursor ไปตำแหน่งท้ายสุดของเอกสาร
กดปุ่ม F5 แล้วพิมพ์หมายเลขหน้าที่ต้องการ เสร็จแล้วกดปุ่ม Enter เป็นการเลื่อน cursor ไปยังหน้าที่ระบุไว้