แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

หน่วยที่ 1 ข้อมูล

บทที่ 1 แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

 

แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เป็นแหล่งข้อมูลที่มีการข้อมูลอย่างมีหลักเกณฑ์ มีเหตุผลและมีการอ้างอิง  เช่น

 

      –   แหล่งข้อมูลของทางราชการ

 

     –   แหล่งข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์ตรงและศึกษาในเรื่องนั้นๆ