ความหมายของข้อมูล

ชนิดของข้อมูลในภาษาซี

ข้อมูลที่มีความหมายและใช้งานกันในภาษาซี สามารถแบ่งได้เป็น 6 ชนิดคือตัวเลขจำนวนเต็ม integer, ตัวเลขทศนิยม float, เลขฐานแปด octal, เลขฐานสิบหก hexadecimal, อักขระ character และข้อความ string ซึ่งความหมายของข้อมูลแต่ละชนิด แสดงรายละเอียดได้ดังนี้

 1. ตัวเลขจำนวนเต็ม integer ตัวเลขจำนวนเต็มทั่วๆ ไป ได้แก่ จำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มศูนย์และจำนวนเต็มลบ เช่น 11, 2750, -4920,0,-23000
 2. ตัวเลขทศนิยม float คือ ตัวเลขที่ไม่ใช่จำนวนเต็ม โดยอาจจะเป็นเลขทศนิยมชนิดคงที่ ทศนิยมไม่รู้จบ หรือทศนิยมที่อยู่ในรูปแบบ e ยกกำลังก็ได้ เช่น 26.7533…
 3. เลขฐานแปด octal คอมพิวเตอร์ยังใช้ระบบเลขฐานแปดในการทำงาน ดังนั้น ข้อมูลชนิดเลขฐานแปด จึงมีความหมายในภาษาซี โดยการเขียนเลขฐานแปดทำได้โดยเขียนเลขศูนย์นำหน้าเลขในระบบฐานแปด เช่น 0542, 011, 037
 4. เลขฐานสิบหก hexadecimal เลขฐานสิบหกเป็นระบบเลขฐานอีกชนิดหนึ่งที่คอมพิวเตอร์ยังใช้งาน ดังนั้น ข้อมูลชนิดเลขฐานสิบหกจึงมีความหมายในภาษาซี โดยการเขียนเลขฐานสิบหกทำได้โดยเขียนเลขศูนย์และตัว x นำหน้าเลข

ในระบบฐานสิบหก เช่น 0x22, 0xfb5

 1. อักขระ character คือ ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์อื่นๆ ที่มีความหมายและมีความยาว 1 อักขระ คือ ตัวอักษร A-Z, a-z, 0-9 หรือสัญลักษณ์อื่นๆ ที่มีความหมาย เช่น { # $ & โดยข้อมูลชนิดอักขระจะต้องเขียนภายในเครื่องหมาย ‘ ‘ (single quote) เช่น ‘c’, ‘#’, ‘R’
 2. ข้อความ string อักขระที่มีความยาวมากกว่า 1 ตัว เรียงต่อกันเป็นข้อความ โดยข้อมูลชนิดข้อความต้องเขียนอยู่ภายในเครื่องหมาย ” ” (double quote) เช่น “Hello”, “You”, “C Language” ข้อมูลชนิดข้อความไม่สามารถนำไปคำนวณได้เหมือนข้อมูลชนิดอักขระ

 

 

 

ตัวแปรในภาษาซี

ตัวแปร (Variable) คือ การจองพื้นที่ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์สำหรับเก็บข้อมูลที่ต้องใช้ในการทำงานของโปรแกรม โดยมีการตั้งชื่อเรียกหน่วยความจำในตำแหน่งนั้นด้วย เพื่อความสะดวกในการเรียกใช้ข้อมูล ถ้าจะใช้ข้อมูลใดก็ให้เรียกผ่านชื่อของตัวแปรที่เก็บเอาไว้

 

 

 

ชนิดของข้อมูล

ภาษาซีเป็นอีกภาษาหนึ่งที่มีชนิดของข้อมูลให้ใช้งานหลายอย่างด้วยกัน  ซึ่งชนิดของข้อมูลแต่ละอย่างมีขนาดเนื้อที่ที่ใช้ในหน่วยความจำที่แตกต่างกัน  และเนื่องจากการที่มีขนาดที่แตกต่างกันไป  ดังนั้นในการเลือกใช้งานประเภทข้อมูลก็ควรจะคำนึงถึงความจำเป็นในการใช้งานด้วย  สำหรับประเภทของข้อมูลมีดังนี้คือ

 1. ข้อมูลชนิดตัวอักษร (Character) คือข้อมูลที่เป็นรหัสแทนตัวอักษรหรือค่าจำนวนเต็มได้แก่ ตัวอักษร ตัวเลข และกลุ่มตัวอักขระพิเศษใช้พื้นที่ในการเก็บข้อมูล 1 ไบต์
 2. ข้อมูลชนิดจำนวนเต็ม (Integer) คือข้อมูลที่เป็นเลขจำนวนเต็ม ได้แก่ จำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ ศูนย์ ใช้พื้นที่ในการเก็บ 2 ไบต์
 3. ข้อมูลชนิดจำนวนเต็มที่มีขนาด 2 เท่า (Long Integer) คือข้อมูลที่มีเลขเป็นจำนวนเต็ม ใช้พื้นที่ 4 ไบต์
 4. ข้อมูลชนิดเลขทศนิยม (Float) คือข้อมูลที่เป็นเลขทศนิยม ขนาด 4 ไบต์
 5. ข้อมูลชนิดเลขทศนิยมอย่างละเอียด (Double) คือข้อมูลที่เป็นเลขทศนิยม ใช้พื้นที่ในการเก็บ 8 ไบต์

int