ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การที่เรานำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการจัดสารสนเทศและ

เทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

 

ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศมีลักษณะที่สำคัญ ดังนี้

  1. ช่วยเพิ่มผลผลิตลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ในการประกอบการ ทางด้านเศรษฐกิจการค้า และการอุตสาหกรรม จำเป็นต้องหาวิธีในการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน คอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสาร ได้เข้ามามีบทบาท ทำให้เกิดระบบอัตโนมัติ เราสามารถ ฝากถอนเงินสดผ่าน เครื่องเอทีเอ็มได้ตลอดเวลา ธนาคารสามารถให้บริการได้ดีขึ้น ทำให้การบริการโดยรวมมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในระบบการจัดการทุกแห่งต้องใช้ข้อมูล เพื่อการดำเนินการ และการตัดสินใจ ระบบธุรกิจจึงใช้เครื่องมือเหล่านี้ ช่วยในการทำงาน เช่น ใช้ในระบบจัดเก็บเงินสด จองตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

 

 

  1. เปลี่ยนรูปแบบการบริการเป็นแบบกระจาย

เมื่อมีการพัฒนาระบบข้อมูลและการใช้ข้อมูลได้ดีการบริการต่างๆจึงเน้นรูปแบบการบริการแบบกระจายผู้ใช้สามารถสั่งซื้อสินค้าจากที่บ้าน  สามารถสอบถามข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ นิสิตนักศึกษาบางมหาวิทยาลัย สามารถใช้คอมพิวเตอร์สอบถามผลสอบจากที่บ้านได้

 

 

  1. เป็นสิ่งที่จำเป็น สำหรับการดำเนินการในหน่วยงานต่างๆ

ปัจจุบันทุกหน่วยงาน ต่างพัฒนาระบบรวบรวมจัดเก็บข้อมูล เพื่อใช้ในองค์การประเทศไทยมีระบบทะเบียนราษฎร์ที่จัดทำด้วย ระบบคอมพิวเตอร์ระบบเวชระเบียนในโรงพยาบาลระบบการจัดเก็บข้อมูลภาษีในองค์การทุกระดับเห็นความสำคัญที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

 

 

  1. เกี่ยวข้องกับคนทุกระดับ

พัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคน เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดังจะเห็นได้จากการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ การใช้ตารางคำนวณและใช้อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมแบบต่างๆ เป็นต้น

 

 

 

อ้างอิงข้อมูล

พิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม , “ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ” , www.krootom101.com , สืบค้นวันที่ 11 เม.ย. 60

ปรานอม  หยวกทอง , “ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ” , sites.google.com , สืบค้นวันที่ 11 เม.ย. 60

จรินทร์ ธงงาม , “ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ” , www.thaigoodview.com , สืบค้นวันที่ 11 เม.ย. 60

nutnuttaya , “ลักษณะสำคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ” , nutnuttaya.blogspot.com , สืบค้นวันที่ 11 เม.ย. 60

 

 

อ้างอิงรูปภาพ

https://4.bp.blogspot.com/-mZvYDJSoDto/V1LBuTM6hQI/AAAAAAAAnnw/PhoHBKqdX8Ynj-mcPGVdNHbOI6-09c4mgCLcB/s1600/Mass-Separation.jpg

http://www.samsung.com/th/business-images/industry/type/office-productivity/theme/2015/office_Theme1_s1_747x395-2.jpg