ประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ

 

PR-s

 

1. ทำให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วมากขึ้น

 

2. ช่วยลดต้นทุน

 

3. ช่วยให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว

 

4. ช่วยทำให้การประสานงานระหว่างฝ่ายต่าง ๆ เป็นไปได้ด้วยดี

 

5. ช่วยในการตัดสินใจ

 

6. ช่วยปรับปรุงคุณภาพของสินค้า/บริการให้ดีขึ้น