การสร้างแผนภูมิ (Chart)

การสร้างแผนภูมิ (Chart)

1. คลิกแท็บ แทรก เลือกคำสั่ง แผนภูมิ 3-2-1

2. เลือกประเภทและรูปแบบย่อยของแผนภูมิ คลิกปุ่ม ตกลง
3-2-2

 

3. โปรแกรมจะเปิดโปรแกรม Microsoft Office Excell ขึ้นมาให้เรากรอกข้อมูลดังนี้

3-2-3

3.1 ประเภทจ้อมูล

3.2 ชุดข้อมูล

3.3 กำหนดค่าตัวเลข

3-2-4

 

4. จะได้ผลลัพธ์ดังรูป
3-2-5

 

5. ถ้าต้องการแก้ไขแผนภูมิ ดับเบิ้ลคลิกที่แผนภูมิ จะปรากฏแถบ Ribbon ชื่อ เครื่องมือแผนภูมิ คลิกเลือกปุ่มเครื่องมือจากแท็บ ออกแบบ, เค้าโครง และรูปแบบ
3-2-6