การเขียนโปรแกรมควบคุมแบบวนซ้ำ

คำสั่ง FOR

การซ้ำแบบ for หรือ loop for จะเป็นการให้โปรแกรมทำซ้ำจนกว่าจะครบตามเงื่อนไขที่กำหนด ประกอบด้วย 3 นิพจน์คือ ค่าตัวแปรเริ่มต้น นิพจน์ที่เป็นเงื่อนไข และนิพจน์เพื่อเปลี่ยนแปลงค่าตัวแปร

 

รูปแบบคำสั่ง FOR

for(ค่าตัวแปรเริ่มต้น; เงื่อนไข; เปลี่ยนแปลงค่าตัวแปร)

{

คำสั่ง;

}

 

กฎการใช้คำสั่ง for

  1. 1. ค่าที่เพิ่มขึ้นในแต่ละรอบของตัวแปรควบคุมนั้นจะเป็นเท่าไรก็ได้ เช่น for(int a=0; a<=100; a=a+5)
  2. 2. ค่าของตัวแปรควบคุมอาจถูกกำหนดให้ลดลงก็ได้ เช่น for(int a=100; a>0; a–)
  3. 3. ตัวแปรควบคุมอาจเป็นชนิด character ได้ เช่น for(char ch=’a’; ch<=’z’; ch++)
  4. 4. ตัวแปรควบคุมสามารถมีได้มากกว่า 1 ตัวแปร เช่น for(int a=0,b=0; a+b<100; a++,b++)
  5. 5. ถ้าไม่ระบุบางส่วนหรือทุกส่วนของพารามิเตอร์ คำสั่ง for จะทำงานไม่รู้จบ เช่น for( ; ; )

 

ตัวอย่างการเขียนคำสั่ง FOR

public class Testjavafor {

public Testjavafor() {

}

public static void main(String[] args) {

for (int a=0; a<=10;a++){

System.out.println(a+”krui3.com”);

}

}

}

 

ผลลัพธ์ของโปรแกรม

 

 

คำสั่ง WHILE

เป็นคำสั่งที่ทำให้เกิดการทำซ้ำ โดยจะตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการทำซ้ำ ในกรณีที่เราต้องการให้โปรแกรมทำงานแบบซ้ำ ๆ ตามเงื่อนไขที่ต้องการ สามารถใช้ while loop ในการควบคุมการทำซ้ำของโปรแกรมได้

 

รูปแบบคำสั่ง WHILE

while(เงื่อนไข){

คำสั่ง;

}

 

ตัวอย่างการเขียนคำสั่ง WHILE

public class Testwhilee {

public Testwhilee() {

}

public static void main(String[] args) {

int a=1;

while(a<20){

a++;

System.out.println(“a = “+a);

}

}

}

 

ผลลัพธ์ของโปรแกรม

 

 

คำสั่ง DO WHILE

คำสั่ง do while เป็นคำสั่งคล้ายๆ กับ while แต่เพิ่มในส่วนของ do มา แล้วตัดให้ while เหลือแต่ส่วนของเงื่อนไข มีเครื่องหมายปีกกาอยู่หลังคำสั่ง do เท่านั้น เราจะใช้คำสั่ง do while เพื่อให้โปรแกรมทำคำสั่งใน do ก่อน 1 ครั้ง เสมอ แล้วค่อยเช็คเงื่อนไขในการทำซ้ำ

 

รูปแบบคำสั่ง WHILE

do

{

คำสั่ง;

}

while(เงื่อนไข);

 

ตัวอย่างการเขียนคำสั่ง WHILE

public class Testdowhilee {

public Testdowhilee() {

}

public static void main(String[] args) {

int a=1;

do{

a++;

System.out.println(“a = “+a);

}while(a<20);

System.out.println(“End Program”);

}

}

 

ผลลัพธ์ของโปรแกรม

 

 

 

อ้างอิง

MySTOU.com, “Java การทำซ้ำด้วยคำสั่ง do while” mystou.com สืบค้นวันที่ 26 ก.ย. 60

doesystem.com, “การวนลูปแบบ for ใน Java” www.doesystem.com สืบค้นวันที่ 26 ก.ย. 60

Chai Phonbopit, “LoopExample6.java” gist.github.com สืบค้นวันที่ 26 ก.ย. 60