• Home »
  • บทเรียน »
  • บทที่ 4 : การเปลี่ยนคำวิเศษณ์เป็นขั้น ‘กว่า’ และขั้น ‘ที่สุด’

บทที่ 4 : การเปลี่ยนคำวิเศษณ์เป็นขั้น ‘กว่า’ และขั้น ‘ที่สุด’

taew

 

1. คำวิเศษณ์ที่ลงท้ายด้วย ly ให้เติม more เมื่อเป็นขั้นกว่า และเติม most เมื่อเป็นขั้นที่สุด เช่น

คำวิเศษณ์

ขั้นกว่า

ขั้นที่สุด

beautifully more beautifully most beautifully
อย่างสวยงาม อย่างสวยงามกว่า อย่างสวยงามที่สุด

 

 

2. คำวิเศษณ์ที่มีพยางค์เดียวให้เติม er ท้ายคำเมื่อเป็นขั้นกว่า และเติม est เมื่อเป็นขั้นที่สุด เช่น

คำวิเศษณ์

ขั้นกว่า

ขั้นที่สุด

fast faster fastest
เร็ว เร็วกว่า เร็วที่สุด

 

 

3. คำวิเศษณ์บางคำเปลี่ยนรูป เช่น

คำวิเศษณ์

ขั้นกว่า

ขั้นที่สุด

badly worse worst
อย่างเลว อย่างเลวกว่า อย่างเลวที่สุด